Take a fresh look at your lifestyle.

Bediüzzaman Hazretlerinin İsim ve Ünvanları

1-Bedîüzzaman                                                 Tarihçe-i Hayat 47 p1

2-Allâme-i Asır                                                 Tarihçe-i Hayat 32 p3

3-Allâme-i Zîfünun                                         Tarihçe-i Hayat 325 p5

4-Nüsha-i nâdire-i zaman                              Tarihçe-i Hayat 331 p2

BEDÎÜZZAMAN HAZRETLERİNİN

 İSİM VE ÜNVANLARI

1-Bedîüzzaman                                                                    Tarihçe-i Hayat 47 p1

2-Allâme-i Asır                                                                    Tarihçe-i Hayat 32 p3

3-Allâme-i Zîfünun                                                           Tarihçe-i Hayat 325 p5

4-Nüsha-i Nâdire-i Zaman                                                Tarihçe-i Hayat 331 p2

5-Allâme-i Bedîüzzaman                                            Tarihçe-i Hayat 331 p son

6-Define-i Ulûm                                                            Tarihçe-i Hayat 331 p son

7-Define-i Fünun                                                           Tarihçe-i Hayat 331 p son

8-Bedîülbeyan                                                               Tarihçe-i Hayat 331 p son

9-Lisan-ül Hak                                                                   Tarihçe-i Hayat 331 p2

10-Vücud-u Müstesna                                                        Tarihçe-i Hayat 331 p3

11-Allâme-i Bîadîl                                                               Tarihçe-i Hayat 610 p3

12-Zât-ı Zîhavarık                                                               Tarihçe-i Hayat 610 p3

13-Tercüman-ı Nur                                                              Tarihçe-i Hayat 610 p2

14-İffet-i Mücesseme                                                          Tarihçe-i Hayat 610 p2

15-Şecaat-ı Hârika                                                               Tarihçe-i Hayat 610 p2

16-Tecessüm Etmiş Bir İnayet                                           Tarihçe-i Hayat 610 p2

17-Mevhibe-i Mutlak                                                         Tarihçe-i Hayat 610 p2

18-Nâdire-i Cihan                                                                Tarihçe-i Hayat 211 p1

19-Hâdim-i Kur’an                                                              Tarihçe-i Hayat 211 p1

20-Hârika-i İlmiye                                                               Tarihçe-i Hayat 610 p2

21-Mu’cize-i Fıtrat                                                               Tarihçe-i Hayat 610 p2

22-Sahibünnur                                                                     Tarihçe-i Hayat 644 p3

23-Mücahid-i Ekber                                                            Tarihçe-i Hayat 644 p3

24-Zât-ı Ekmel                                                                      Tarihçe-i Hayat 644 p3

25-Zât-ı Hakîmane                                                              Tarihçe-i Hayat 645 p2

26-Dâhî-yi A’zam                                                                 Tarihçe-i Hayat 701 p1

27-Mütefekkir-i Ekber                                                       Tarihçe-i Hayat 701 p1

28-Müellif-i İslâm                                                               Tarihçe-i Hayat 701 p1

29-Fahrüddevranî                                                           Tarihçe-i Hayat 532 p son

30-Sahib-i Zühd ü Takva                                                   Tarihçe-i Hayat 701 p1

31-Tilmiz-i Kur’an                                                              Tarihçe-i Hayat 701 p1

32-Hâdim-i İslâm                                                                Tarihçe-i Hayat 701 p1

33-Kahraman-ı İslâm                                                          Tarihçe-i Hayat 702 p1

34-Fahr-ül İslâm                                                                   Tarihçe-i Hayat 734 p4

35-Üstaz-ı A’zam                                                                  Tarihçe-i Hayat 734 p4

36-Ferd-i ferîd                                                                      Tarihçe-i Hayat 168 p2

37-Üstad-ı Küll                                                                     Tarihçe-i Hayat 168 p2

38-Nadire-i Fıtrat                                                                   Tarihçe-i Hayat 15 p2

39-Nümune-i İmtisal                                                            Tarihçe-i Hayat 28 p3

40-Abd-i Aziz                                                                    Tarihçe-i Hayat 23 p son

41-Fakir-i Müstağni                                                         Tarihçe-i Hayat 23 p son

42-Felâket Helâket Asrının Adamı                                  Tarihçe-i Hayat 130 p4

      43- Müceddid-i Kâriban Hâtemi                                 Nur’un İlk Kapısı 175 p2

44-Mütekellim-i A’zam                                                                 Sözler 762 p son

45-Nâdire-i Hilkat                                                                              Sözler 759 p1

46-Fatîn-ül Asr                                                                                     Sözler 759 p3

47-Müfessir-i Kur’an                                                                     Sözler 762 p son

48-Mücahid-i İslâm                                                                            Sözler 771 p3

49-Derya-yı İman                                                                                Şualar 565 p1

50-Hazine-i Tevhid                                                                            Şualar 565 p1

51-Umman-ı Hikmet                                                                          Şualar 565 p1

52-Âlim-i Küll                                                                                     Şualar 570 p2

53-Müellif-i Muhterem                                                                     Şualar 570 p2

54-Dellâl-ı Kur’an                                                                 Barla Lahikası 253 p6

55-Ferîd-i Asr-ız Zaman                                                       Barla Lahikası 370 p3

56-Muhibb-i Bâz-ı Geylan                                                   Barla Lahikası 370 p3

57-Naşir-i Risale-i Nur                                                         Barla Lahikası 370 p3

58-Zât-ı Fâzılane                                                                    Barla Lahikası 371 p2

59-Vâkıf-ı Esrar-ı Sübhan                                                    Barla Lahikası 377 p3

60-Es-seyyid Said-ül Kürdî                                                  Barla Lahikası 377 p3

61-Mürşid-i Kâmil                                                                 Barla Lahikası 377 p4

62-Bülbül-ü Bağistan-ı Kur’an                                       Barla Lahikası 114 p son

63-Üstad-ı Ekrem                                                              Barla Lahikası 114 p son

64-Üstad-ül Muhterem                                                           Barla Lahikası 25 p1

65-Üstad-ı Âlîşan                                                                     Barla Lahikası 82 p2

66-Üstad-ı Muazzez                                                            Barla Lahikası 82 p son

67-Molla Said-i Bedi’                                                           Osml.Lem’alar 587 p1

68-Mehdi-i A’zam                                                          Mufassal Tarihçe 42 p son

69-Mehdi-i Âl-i Resul                                                  Emirdağ Lah.1 \ 265 p son

70-Dellâl-ı Âlîşanına                                                              Barla Lahikası 69 p3

71-Derya-yı Nur’un Başkumandanı                                   Barla Lahikası 245 p4

72-Mürşid-i A’zam                                                            Emirdağ Lah.1 \ 184 p1

73-Mürşid-i Hakikîsi                                                          Emirdağ Lah.2 \ 51 p1

74-Âlem-i İslâm’ın Halaskârı                                          Emirdağ Lah.2 \ 161 p1

75-Âlî Bir Mübelliğ                                                             Emirdağ Lah.1 \ 66 p3

76-Ehl-i İmanın Sertacı                                                    Emirdağ Lah.2 \ 161 p1

77-Son Ebu’t-Türab                                                                 Sirâcü’n Nûr 235 p2

78-Molla Said                                                                         Tarihçe-i Hayat 30 p1

79-Ceride-i Seyyare                                                          Tarihçe-i Hayat 88 p son

80-Ebu Lâşey                                                                      Tarihçe-i Hayat 88 p son

81-İbnüzzaman                                                                 Tarihçe-i Hayat 88 p son

82-Ehu-l Acaib                                                                  Tarihçe-i Hayat 88 p son

83-İbn-ü Ammi-l Garaib                                                 Tarihçe-i Hayat 88 p son

84-Müceddid-i Ekber                                                     Tarihçe-i Hayat 160 p son

85-Halli Müşkil Bir Muamma                                             Muhakemat 84 p son

86-Libediüzzaman                                                          Âsâr-ı Bediiyye 523 p son

87-Ulema-i Ekrad                                                            Âsâr-ı Bediiyye 519 p son

88-Molla Said-i Kürdi                                                    Âsâr-ı Bediiyye 473 p son

89-Molla Said-i Meşhur                                                Âsâr-ı Bediiyye 465 p son

90-Fazıl-ı Şehir                                                                Âsâr-ı Bediiyye 453 p son

91-Şehriyâr                                                                                     Mektubat 522 p4

92-Ekmel-i Âhirzaman                                                                 Mektubat 522 p6

93-Mahbub-u Müstean                                                                Mektubat 522 p7

94-Hatib-i Devr-i Zaman                                                             Mektubat 523 p2

95-Mirzazade                                                                          Barla Lahikası 323 p1

96-Serdar-ı Hidayet                                                        Tarihçe-i Hayat 532 p son                                                 

97-Beliğ Bir Hatib                                                                Tarihçe-i Hayat 159 p son                                                 

98-İstibdadın Garibüzzamanı                                            Tarihçe-i Hayat 78 p4

99-Meşrutiyetin Bedîüzzamanı                                          Tarihçe-i Hayat 78 p4

100-Şimdikinin Bid’atüzzamanı                                         Tarihçe-i Hayat 78 p4

101- Tevazu ve Mahviyette Nümune-i Misal                                  Sözler 762 p4

102- Risaletin bir Mir’at-ı Mücellası                                  Tarihçe-i Hayat 611 p2

103-Şecere-i Risaletin bir son Meyve-i Münevveri       Tarihçe-i Hayat 611 p2

104- Lisan-ı risaletin irsiyet noktasında son

     Dehan-ı Hakikatı                                                               Tarihçe-i Hayat 611 p2

105-Şem’-i İlahînin hizmet-i imaniye cihetinde bir son

  Hâmil-i Zîsaadeti                                                                Tarihçe-i Hayat 611 p2

106-Mekârim-i ahlâkın en mümtaz ve müstesna bir

  Timsal-i Mücessemi                                                           Tarihçe-i Hayat 325 p5

      107- Hakaik-i imaniyenin varlığında  tecessüm eden  bir

          Abd-i Küllî                                                                           Tarihçe-i Hayat 701 p1

                

      108-Veraset-i Muhammediye (a.s.m.) Makamında olan bir

      Zât-ı Âlîkadr                                                                   Emirdağ Lah.1 \ 99 p son

 

109- Ümmet-i Muhammediyeyi (A.S.M.) dâr-üs selâma davet eden ve beşeriyete yol gösteren

          

          Rehber-i Ekmelidir.                                           Tarihçe-i Hayat 154 p son

      110- Nebiyy-i Akdes’in (A.S.M.)  envâr ve hakaikına vâris ve ma’kes olan   

            bir Zât-ı Kerim-üs Sıfâttır.                                                        Şualar 670 p son

 

ص

Yoruma kapalı.