MESLEK DÜSTURLARI

Tesanüd

Şu kâinattaki mevcudatın birbirine teavünü, tecavübü, tesanüdü gösterir ki; umum mahlukat, birtek Mürebbi’nin terbiyesindedirler. Birtek Müdebbir’in idaresindedirler. Birtek Mutasarrıf’ın taht-ı tasarrufundadırlar. Birtek Seyyid’in hizmetkârlarıdırlar… Sözler 661 p1 Eğer denilse: Hadîste اِخْتِلاَفُ اُمَّتِى رَحْمَةٌdenilmiş. İhtilaf ise, tarafgirliği iktiza ediyor. Hem tarafgirlik marazı; mazlum avamı, zalim havassın şerrinden kurtarıyor. Çünki bir kasabanın ve bir köyün havassı ittifak etseler, mazlum avamı ezerler. Tarafgirlik …

Devamı »

Tarikat 9-10)

Tarikat -9-10) 9- NUR TALABESİ RİSALE-İ NUR HARİCİNDE BİR NUR ARAMAZ Nur talebelerinin, Risale-i Nur’un yüksek, kıymetdar hizmet-i imaniyesine kanaat edip başka dairelerle meşgul olmadıklarını belirten Bediüzzaman Hazretleri, hapishanede cazibedar bir Nakşi şeyhin, elli-altmış şakirdleri içinde yalnız bir tek şakirdi muvakkaten kendine çekebildiği, gerisinin ise mustağni kaldığını anlatır. Risale-i Nur’larla hizmet etmenin imanı kurtardığını ve bir adamın imanını kurtarmak ise, …

Devamı »

Tarikat -5-6-7-8 Risale-i Nur Sahabe Mesleğidir

Tarikat -5 5- RİSALE-İ NUR SAHABE MESLEĞİDİR Bediüzzaman hazretleri Risale-i Nur mesleğinin zuhurunu Mesnevi-i Nuriye’de şöyle anlatılır; Kırk elli sene evvel Eski Said, ziyade ulûm-u akliye ve felsefiyede hareket ettiği için, hakikat-ül hakaike karşı ehl-i tarîkat ve ehl-i hakikat gibi bir meslek aradı. Ekser ehl-i tarîkat gibi yalnız kalben harekete kanaat edemedi. Çünki aklı, fikri hikmet-i felsefiye ile bir derece …

Devamı »

Sadakat

SADAKAT: Bir kimseye Allah için kalben bağlılık, Vefadarlık. *Bir mesleğin dustur ve kaidelerine hiç tasarruf etmeden ve tereddütsüz olarakbağlılık. Dustur ve tavsiyeleri tasarrauf etmeden aynen kabul edip bilfiil tatbikine gayret göstermek. *Bir ameli Allah emrettiği için yapmak ihlas, emredildiği gibi yapmak ise sadakattır. Sadakatin manevi ve fiili olmak üzere iki ciheti vardır. Kişinin davasına ciddi ve kalbi samimiyeti manevi cihetidir. …

Devamı »

DERSHANE HİZMETLERİ ESASI

DERSHANE HİZMETLERİ ESASI Üstadımız on sene evvel işaret ve büyük menfaatini beyan ettiği Nur medreselerinin şimdi bu zamanda açılma işi, tam tahakkuk safhasına girmiş bulunuyor… Üstadımız, Barla’daki dokuz senelik ikametgâhı olan ve Risale-i Nur’un birinci dershanesi, hem altı vilâyet genişliğindeki Medresetü’z-Zehranın çekirdeği bulunan hanesini medrese-i Nuriye olarak Risale-i Nur’a vakfetmişti. Şimdi onu müteakip hem Isparta ve civarı kazaları ve bazı köylerinde, …

Devamı »

Siyasete Girmemek Dusturu

…İman hizmeti, iman hakaikı, bu kâinatta herşeyin fevkindedir;hiç bir şeye tâbi’ ve âlet olamaz. Fakat bu zamanda ehl-i gaflet ve dalalet ve dinini dünyaya satan ve bâki elmasları şişeye tebdil eden gafil insanlar nazarında o hizmet-i imaniyeyi hariçteki kuvvetli cereyanlara tâbi’ veya âlet telakki etmek ve yüksek kıymetlerini umumun nazarında tenzil etmek endişesiyle, Kur’an-ı Hakîm’in hizmeti bize kat’î bir surettesiyaseti …

Devamı »

Vakf-ı Hayat

…Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm kırba denilen deriden bir kap sudan abdest aldı, sonra elini içine soktu. Gördüm ki, parmaklarından çeşme gibi su akıyor. Bin beşyüz kişi içip, kaplarını o kırbadan doldurdular. Sâlim İbn-i Ebi-l Ca’d, Câbir’den sormuş: “Kaç kişi idiniz?” Câbir demiş ki: “Yüzbin kişi de olsaydı, yine kâfi gelirdi. …Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm kırba denilen deriden bir kap sudan …

Devamı »

Bu Zamanda Da Risale-i Nurları Yazmak Gerekir Mi?

Sual : Risale-i Nur’ları yazmak ; bir saati bir sene nafile ibadeti kazandıran tefükkürî ibadet gibidir, gibi cümlelerden yola çıkarak; günümüzde risaleler matbaalarda basılmakta ve çok sayıda her yerde temin edilebilecek vaziyette iken biz yine bu sevaba nail olmak içinRisaleleri Osmanlıca olarak el ile yazmaya devam mı etmemiz lazım? Cevaben Deriz Ki; Amellerin sevap ve fazileti, şartların ve zamanın durumuna …

Devamı »

Hizmet İçin Para Toplama

SUAL: Risale-i Nur Hizmetinde insanlardan aidat adı altında para toplamak doğrumudur. Üstad’ımız hayatı boyunca insanlardan istiğna etmiştir kimse bunu inkar edemiyor. Ama para toplarken bunu kendi adımıza değil hizmet adına istiyoruz diyorlar. Acaba bu meseleye Risale-i Nur ne diyor? Cevabınızı sabırsızlıkla bekliyorum. SUAL: Risale-i Nur Hizmetinde insanlardan aidat adı altında para toplamak doğrumudur. Üstad’ımız hayatı boyunca insanlardan istiğna etmiştir kimse …

Devamı »

Has Talebelere Verilen Evlilik İzni

Sual: ”Salahaddin hususî, kendine ait bir mes’eleyi soruyor. Dünya, hayat-ı içtimaiyeye bağlanmak istiyor. Madem o haslar içindedir, kat’iyyen Risale-i Nur’un hizmetine zararı varsa, girmeyecek. Eğer bilse ki; o refika-i hayatını bazı has kardeşlerimiz gibi Risale-i Nur’un hizmetinde yardımcı olarak çalıştırsa, o hayata girebilir. Çünki hasların hayatı, Risale-i Nur’a aittir ve şahs-ı manevîsini temsil eden şakirdlerinin tensibiyle kayıd altına girebilir.Peder ve …

Devamı »