Take a fresh look at your lifestyle.

Risale-i Nur'dan Fıkhi Tespitler

İmani Meseleler

1- A’yan-ı sâbite tabir edilen mevcudat-ı ilmiye 2- A’yan-ı sâbite ile alâkalı bazı kısımlar 3- Mevcudat-ı ilmiye ilm-i İlâhîde ezelî olmakla beraber, müstakil bir vâcib vücuda sahib değildir (Bak: Levh-i mahfuz- Vücud-u haricî- Vücud-u ilmî) Muhteva   1- A’yan-ı sâbite tabir edilen
Daha fazla oku...

Hz İsa (As)’ın Nüzülüne İnanmak Vacib Midir?

...Hadis-i sahihte rivayet edilen, “Hazret-i İsâ Aleyhisselâmın geleceğini ve şeriat-i İslâmiye ile amel edeceğini, Deccalı öldüreceğini” imanı zayıf olanlar istib’ad ediyorlar. Onun hakikati izah edilse, hiç istib’ad yeri kalmaz. Şöyle…

Altı İman Esası

Allah’a iman mes’elesinin isbatındanönce, bu mevzuya aid bazı esasları ele alıyoruz:    1. İman, herkesin kabul etmesi zaruriolacak kadar bedihi olmaz. 2. İmanın azametli mes’elelerini dar akıllar ihata edemeyip istib’ad ile inkara…

İman Nedir? Mahiyeti Nasıldır?

İman, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın tebliğ ettiği zaruriyat-ı diniyeyi tafsilen ve zaruriyatın gayrisini icmalen tasdik etmekten hasıl olan bir nurdur. İMAN İman, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın tebliğ ettiği

Ahirzaman Fitneleri

          İslâmiyet noktasında bu asır, gayet ehemmiyetli ve dehşetlidir.Kur'an ve Hadîs ihbar-ı gaybî ile, ehl-i imanı onun fitnesinden sakınmak için şiddetle haber vermiş.K.L 187 p1AHİRZAMAN FİTNELERİ  İslâmiyet noktasında bu asır,

Allah’a İman Mevzuu 2

Herşey herşeyinde ve her şe'ninde tek bir Hâlık-ı Zülcelal'e muhtaçtır. Evet kâinattaki mevcudata bakıyoruz ve görüyoruz ki: Za'f-ı mutlak içinde bir kuvvet-i mutlaka tezahüratı var. Ve acz-i mutlak içinde bir kudret-i mutlakanın âsârı…

Gaflet Nedir ? Ne Zaman Gaflet Basar ?

Aziz, sıddık, muhlis kardeşim! Sana Yirmialtıncı Mektub’un dört mebhasını birden gönderdim. Kendi nüshamdır. Sen benden ziyade lâyıksın. Seninki kayboldu, benimki onun yerine geçsin. Fakat müsvedde halindedir, kusura bakma. …

Adem (Hiçlik) ’in Cehennem’den Eşeddiyeti

Adem (Hiçlik) ’in Cehennem’den Eşeddiyeti Çünki bir daha dönmemek üzere zeval ise; şefkati musibete, muhabbeti hırkate ve nimeti nıkmete ve aklı, meş'um bir âlete ve lezzeti eleme kalbettirmekle hakikat-ı rahmetin intifası lâzımgelir.

Günah nedir?

GÜNAH:f. Cezayı gerektiren amel. Dine aykırı iş. Allah'ın emirlerine uymayan hareket.  Kebire. C.) Büyük şeyler, büyük günahlar. Kebairin sıralanışı:-Allah'ı inkâr etmek.-Allah'a şirk koşmak.-Kat'iyyen sâbit olan dini bir hükme…

Risale-i Nur Kategorisi

Mesleğimiz Mesleğimiz terk-i enâniyet ve uhuvvet dir. 13.Ş: 343 Mesleğimiz şükürdür. Ve her şey'de bir vech-i rahmeti, bir cihet-i ni'meti görmektir. O. L: 672 Mesleğimiz halîliye dir. 21. L: 162 Mesleğimiz cadde-i kübrâ-yı Kur'âniyye dir. 21. L: 163Mesleğimiz terk-i enâniyet ve uhuvvet dir.
Daha fazla oku...

Tarikat 9-10)

Tarikat -9-10) 9- NUR TALABESİ RİSALE-İ NUR HARİCİNDE BİR NUR ARAMAZ Nur talebelerinin, Risale-i Nur'un…

Video Derslerimiz