RİSALE-İ NUR

İnsan

 …“İnsan öyle bir nüsha-i câmiadır ki: Cenab-ı Hak, bütün esmasını, insanın nefsi ile insana ihsas ediyor.” Tafsilâtını başka sözlere havale edip yalnız üç noktayı göstereceğiz.   BİRİNCİ NOKTA: İnsan, üç cihetle esma-i İlahiyeye bir âyinedir.               Birinci Vecih: Gecede zulümat, nasıl nuru gösterir. Öyle de: İnsan, za’f u acziyle, fakr u hacatıyla, naks u kusuruyla, bir Kadîr-i Zülcelal’in kudretini, kuvvetini, gınasını, …

Devamı »

Faiz Yemek – Kredi Çekmek Caiz Mi ?

Muhterem Kardaşımız şahsi kanaatimiz  bir Müslümanın hiçbir şekilde faize bulaşmaması gerektiği yönündedir. Hele bir Nur Talebesi azami takvayı esas aldığından şiddetle böyle bir durumdan uzak durmalıdır.İktisad ve kanaatı esas tutup derd-i maişet belasından dolayı böyle durumlardan mahfuz kalır.                                       Hem Bu tarz fetvalar …

Devamı »

Farzlardan sonra Salaten Tüncina okumak bid’a mıdır ?

Soru: Farz namazlardan sonra okunan Salaten Tüncina duasının kaynağı nedir? Kimden gelmektedir? Sünnette var mıdır? Cevap:Farz namazından sonra dua etmek bidat değil, sünnettir. Nitekim, Ebu Davud, Nesaî ve Tirmizî’in rivayet ettiği bir hadiste peygamberimiz(a.s.m) şöyle buyurmuştur. “Biriniz namazı kıldıktan sonra, Allah’a hamdu sena etsin, sonra Peygamber’e salavat getirsin, ondan sonra dilediği dualar yapsın” (bk. Neylu’l-Evtar, 2/577) Evet , bir şeyin …

Devamı »

İSTİKBALDE DİN-İ İSLAMIN HAKİMİYETİ

Hemde itikadımdır ki: İstikbale hüküm sürecek ve her kıt’asında hâkim-i mutlak olacak yalnız hakikat-ı İslâmiyettir. Evet saadet-saray-ı istikbalde taht-nişinhakaik ve maarif yalnız İslâmiyet olacaktır. Onu fethedecek yalnız odur; emareler görünüyorlar… Zira mazi kıt’asında, vahşetâbâd sahralarında hayme-nişin taassub ve taklid; veyahut cehlistan ülkesinde menzil-nişin müzahrefat ve istibdad olanlara, Şeriat-ı Garra’nın galebe-i mutlak ve istilâ-itammına sed ve mani olan sekiz emir, üç hakikat ile zîr ü zeber …

Devamı »

EDDAÎ

İstikbalden haberler veren sırlarla dolu bir şiir Eddaî, “Duacınız. Mâlum bir duacı. Hayrınızı isteyen” anlamında imza yerine yazılan bir tabirdir. Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri tarafından, vefatından 40 sene evvel telif edilmiştir. Risale-i Nur’da iki yerde, Sözler ve Şualar kitaplarında vardır. İki şiir arasında tek kelimelik sırlı bir fark vardır. Eddaî istikbalden haberler veren sırlı bir şiirdir… EDDAÎ (**)Yıkılmış bir …

Devamı »

ANARŞİ SEBEP VE ÇARELERİ-1

  ANARŞİ SEBEP VE ÇARELERİ       …İstikbale bakan çok âyetler, hem bu asrımıza hem o asırlara işaret etmeleri cihetinde, istikbalden haber veren İmam-ı Ali (R.A.) ve Gavs-ı A’zam (K.S.) dahi, aynen hem bu asrımıza, hem o asra bakıp haber vermişler غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ kelimeleri bu zamana değil, belki ¯ غَاسِقٍöbinyüz altmışbir (1161) ve اِذَا وَقَبَ sekizyüzon (810) ederek, o zamanlarda …

Devamı »

Cadde-i kübra nedir?

Cadde-i kübra-yı Kur’aniye nedir? bu caddede yer almanın şartları nelerdir? Bu caddede olup olmadığımızı nasıl anlayacağız.   Cadde-i Kübra: En selâmetli yol. Akıl ve kalbi beraber terbiye ve talim eden; ilim ve manevîyatı birlikte ders veren Kur’an yolu. Sahabe ve Peygamber vârisi olan büyük zatların ve müçtehidlerin yolu.   Velayet-i Kübra: Büyük velilik. Akrebiyet-i İlâhiyenin inkişafına bakan ve veraset-i nübüvvetten gelen …

Devamı »

ASRIN MÜCEDDİDİNİ VE ŞAHS-I MANEVÎSİNİ TANIMANIN LÜZÜMU

ASRIN MÜCEDDİDİNİ VE ŞAHS-I MANEVÎSİNİ TANIMANIN LÜZÜMU Dinsizliğin komitecilikle kazandığı kuvvete karşı, müceddidin de bir şahs-ı manevî olmasının lüzumunu anlatanBediüzzaman Hazretleri şöyle der: «Her asırdadine ve imana tam hizmet eden müceddidler geldikleri gibi, bu acib ve komitecilik ve şahs-ı manevî-i dalaletin tecavüzü zamanında bir şahs-ı manevî müceddid olmak lâzım gelir. Eski zamana benzemez. Şahıs ne kadar da hârika olsa, şahs-ı …

Devamı »

ABDESTLİ UYUMANIN FAZİLETİ

ABDESTLİ UYUMANIN FAZİLETİ İbn Ömer (r.a) Peygamber’in (s.a.v) şöyle dediğini nakletti: “Kim tahir/temiz olarak uyursa onun kılları arasında bir melek geceler. Gecenin bir saatinde bu kimse uyanırsa melek onun için şöyle dua eder: Allah’ım felanca kuluna mağfiret et.  O tahir/temiz olarak yattı. ” Senedi  Sahihtir. Ahmed (5/235) Muaz b. Şahin kanalıyla, Terğib (463), Bezar (1/149).    Ebu Umame’den (r.a) merfu …

Devamı »