DERLEMELER

Huruf-u Mukatta – Video

Evail-i suredeki  ﺍﻟٓﻢٓ، ﻃَﺲٓ، ﺣَﻢٓ gibi huruf-u kudsiye-i şifriye-i İlahiye, hava zerratı içinde, zamansız münasebat-ı dakika-i hafiye tellerini ihtizaza getirecek birer düğüm ve birer düğme harfi olduklarını ve ferşten arşa manevî telsiz telefon muhaberat-ı kudsiyeyi îfa etmeleri, o şifre-i kudsiye-i İlahiyenin şe’nindendir ve vazifesidir ve gayet makuldür.       …mevcudat-ı havaiye olan hurufat, kudsiyet kesbettikçe yani âhizelik vaziyetini aldıkça, yani Kur’an …

Devamı »

KIYAMET

Kıyamet, Hz. Âdem (A.S)’den beri insanların en çok merak ettiği ve korktuğu mesailin başında gelmektedir. Zira kıyamet dünyanın eceli olduğundan, insanoğlu kendi eceli gibi kıyametin dehşetinden havfedip, müteessir olmuştur. Bütün semavi kitaplarda ve hususen Kur’an-ı Muciz-ül Beyan’da kesretle zikredilen bu ehemmiyetli mesele, Kur’an’ın i’caz-ı manevisinin bir şuaı olan Risale-i Nurlar’da da medarı bahs olmuş, tahkikli bir surette mesele farklı zaviyelerden …

Devamı »

Büyük günahlar ve günaha girmek !

GÜNAH: Cezayı gerektiren amel. Dine aykırı iş. Allah’ın emirlerine uymayan hareket. Kebire: Büyük şeyler, büyük günahlar. Kebairin sıralanışı: –Allah’ı inkâr etmek.-Allah’a şirk koşmak. –Kat’iyyen sâbit olan dini bir hükme inanmamak. –Allah’ın rahmetinden ümidini kesmek. –Allah’ın cezasından, mekrinden ve azabından emin olmak. -Günah üzerinde ısrar etmek. Yâni, herhangi bir günahı devamlı işleyip durmak. –Namazı, orucu terketmek.  –Allah yolunda cihaddan kaçmak. –Anaya, …

Devamı »

Dünyevi Kazanç ve Hizmet-i Diniye

“İnsanın bu dünyaya gönderilmesinin hikmeti ve gayesi; Hâlık-ı Kâinat’ı tanımak ve ona iman edip ibadet etmektir.”(Şualar 100 p1) diyerek insanın vazife hakikiyesini beyan eden Bediüzzaman Hazretleri bir temsil ile insanın bu dünyaya, rızık peşinde koşmak için gönderilmediğini belki mühim vazifeler için gönderildiğini şöyle beyan eder; “İnsanın bu dünyaya gönderilmesinin hikmeti ve gayesi; Hâlık-ı Kâinat’ı tanımak ve ona iman edip ibadet …

Devamı »

Gaflet Veren Haller

Gaflet: Dikkatsizlik, endişesizlik, vurdumduymazlık. En mühim vazifeyi düşünmeyip, Cenab-ı Hakk’a itaat gibi işleri bilmeyip, başka kıymetsiz şeylerle uğraşmak. Nefsine ve hevesâtına tâbi olarak Allahı ve emirlerini unutmak. …Cenab-ı Hakk’ın nur-u marifetine yetişmek ve bakmak ve âyât ve şahidlerin âyinelerindecilvelerini görmek ve berahin ve deliller mesamatıyla temaşa etmek iktiza ediyor ki; senin üstünden geçen, kalbine gelen ve aklına görünen herbir nuru tenkid parmaklarıyla …

Devamı »

Çocuk Terbiyesi

“BİRİNCİ NÜKTE:“Risale-i Nur’un en mühim bir esası şefkat olmasından, nisa taifesi şefkat kahramanları bulunmaları cihetiyle daha ziyade Risale-i Nur’la fıtraten alâkadardırlar. Ve lillahilhamd, bu fıtrî alâkadarlık çok yerlerde hissediliyor. Bu şefkatteki fedakârlık, hakikî bir ihlası ve mukabelesiz bir fedakârlık manasını ifade ettiğinden, şimdi bu zamanda pek çok ehemmiyeti var. Anne şefkatinin evlâdı hakkında su-i istimali “BİRİNCİ NÜKTE:“Risale-i Nur’un en mühim …

Devamı »

Çocuk Derlemesi 2

“Bana hizmet eden küçücük bir Risale-i Nur talebesinin çoklar namına sorduğu sualine cevabdır. Sual: Üstadım, yağmur duası ve namazın neticesi görünmedi, faidesiz kaldı; iki-üç defa bulut toplandı, yağmur vermeden dağıldı. Neden? Elcevab:Yağmursuzluk, bu çeşit dua ve namazın vaktidir, illeti ve hikmeti değil. Çocukların Yağmursuzluktan ve Yağmur Duasından Bütün Ni’metlerin Allah’ın Verdiğini Anlamaları: “Bana hizmet eden küçücük bir Risale-i Nur talebesinin …

Devamı »

Çocuk Derlemesi 3

Ey hanesinde ihtiyar bir vâlide veya pederi veya akrabasından veya iman kardeşlerinden bir amel-mânde veya âciz, alîl bir şahıs bulunan gafil!. Şu âyet-i kerimeye dikkat et bak: Nasılki bir âyette, beş tabaka ayrı ayrı surette ihtiyar vâlideyne şefkati celbediyor.Evet dünyada en yüksek hakikat, peder ve vâlidelerin evlâdlarına karşı şefkatleridir. Ve en âlî hukuk dahi, onların o şefkatlerine mukabil hürmet haklarıdır. …

Devamı »