Take a fresh look at your lifestyle.

Cemaatla Kılınan Namazın Fazileti ve Sırrı

0

Cemaatla Kılınan Namazın Fazileti ve Sırrı

        …Ramazanda mescide gidemedim. Bazan yalnız namazımı kıldım. Cemaatle kılınan namazın yirmibeş sevabından ve hayrından(*) mahrum kaldım.

Mektubat 65

        Ancak …mescide gidip gelmekte kebaire maruz kalırsa, halvethanesinde bulunması lâzımdır.(**)

Kastamonu Lahikası 247

        (*)Ebû Hüreyre’ den (r.a.) rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

        “Bir kimsenin cemaatle kıldığı namazın sevabı, evinde ve çarşı pazarda kıldığı namazdan yirmi beş kat daha fazladır. O kimse abdestini güzelce alıp, sonra sadece namaz kılmak maksadıyla mescide giderse attığı her adım sebebiyle bir derece yükseltilir, bir hatası da silinir. Namazını kıldıktan sonra abdestini bozmadan namaz kıldığı yerde kaldığı müddetçe, melekler ona:

        Allahım! Ona rahmetinle muamele et, ona acı! diyerek dua etmeye devam ederler. O kimse namazı beklediği sürece namazda imiş gibidir.”

(Buhârî, Ezân 30; Müslim, Mesâcid 272)

        Başka bir rivayette de 27 kat faziletli olduğu şöyle nakledilir:

        İbni Ömer’den (r.a.) rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

        “Cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan yirmi yedi derece daha faziletlidir.”

Buhârî, Ezân 30; Müslim, Mesâcid 249

        (**)Bu hükmün hikmeti ise her zamanda def-i şer’in celb-i nef’a racih olması hasebiyledir. Geniş bilgi için bkz.

Kastamonu Lâhikası 14s p1

Cemaatla yapılan ibadetlerde mühim bir sır-ı azim vardır

        İ’lem Eyyühel-Aziz! Mü’minler ibadetlerinde, dualarında birbirine dayanarak cemaatle kıldıkları namaz ve sair ibadetlerinde büyük bir sır vardır ki; her bir ferd, kendi ibadetinden kazandığı miktardan pek fazla bir sevab cemaatten kazanıyor. Ve her bir ferd ötekilere duacı olur, şefaatçi olur, tezkiyeci olur, bilhâssa Peygamber aleyhissalâtü Vesselâma… Ve keza her bir ferd arkadaşlarının saadetinden zevk alır ve Hallak-ı kâinata ubudiyet etmeye ve saadet-i ebediyeye namzed olur.

        İşte mü’minler arasında, cemaatler sayesinde husule gelen şu ulvî, manevî teavün ve birbirine yardımlaşmak ile hilafete haml, emanete mazhar olmakla beraber mahlukat içerisinde mükerrem ünvanını almıştır.

Mesnevi-i Nuriye 239

        Ayrıca aşağıda kaydedilen parça namazın cemaatle kılınması hususunda gayet manidardır.

        Resul-i Ekrem (Aleylissalâtü Vesselâm) Efendimiz dünyanın en muazzam siyasî hâdisesi olan Bedir Muharebnsindesahabe-i kirama, nöbet nöbet cemaatla namaz kıldırmıştır. Yani vâcib olmayan, hususan muharebe zamanında terk edilebilen “cemaatla namaz kılmak” gibi bir hayrı, dünyanın en büyük siyasî vak’asına tercih etmiştir, üstün tutmuştur. Ufak bir sevabı, harb cephesinin o dehşetleri içinde dahi terk etmemiştir.

Sözler 756

Cevap bırakın