Take a fresh look at your lifestyle.

Hanımdan Sahabe Olur mu?

Hanım Sahabe

ASHÂB

Peygamber Efendimize iman ederek O’nu gören ve müslüman olarak ölen kimseler.

Lügat itibariyle ashab, arkadaş manasına gelen “sâhib” kelimesinin çoğuludur. İslâm ıstılâhında “Hz. Peygamber’in arkadaşları” için, daha geniş kapsamıyla Resulullah’ı gören müminler için kullanılmıştır. Sahabî ve çoğulu olan sahabe terimleri de aynı manayı ifade eder.

Sahabî sayılabilmek için az da olsa Resulullah ile görüşmek şarttır. Bu sebeple Hz. Peygamber döneminde yaşamış, O’na iman etmiş, hatta O’nunla haberleşip yazışmış, O’na destek sağlamış kişiler ashâbtan sayılmaz. Meselâ o dönemin meşhur Habeşistan Kralı Necâşî Ashame böyledir. İyiyi kötüden ayırdedebilecek temyîz yaşında Peygamber Efendimiz’i gören çocuklar ise ashabtandır. Meselâ Hz. Peygamber’in iki torunu Hasan ile Hüseyin’in durumu böyledir. Hz. Peygamber’e iman eden ilk kişi olarak ilk sahabî, Resulullah’ın mübarek eşi Hz. Hatice’dir. Son sahabî ise, genellikle kabul edildiğine göre 100/719 senesinde vefat eden Ebü’t-Tufeyl Âmir b. Vâsile el-Leysî el-Kinânî’dir. Bu tarihten sonra yaşayan bir sahabînin varlığı bilinmemekle beraber İslâm âlimleri, Hz. Peygamber’in hayatının sonlarında söylediği: “Yüz sene sonra bugün yaşayanlardan hiç kimse hayatta kalmayacaktır. ” (İbn Hacer, el-İsâbe, Mısır 1328, I, 8) hadîsine dayanarak ashabın bulunabileceği son zaman sınırı olarak 110/729 senesini belirlemişlerdir. İslâm aleminde çok sonraki dönemlerde bile zaman zaman görüldüğü gibi artık bu tarihten sonra sahabî olduğunu iddia edenler çıksa da onlara itibar edilmez. Sahabenin mutlaka Hz. Peygamber (s.a.s.)’i bir an da olsa görmüş veya sohbetinde bulunmuş olması gerekir. Amâlık, sağırlık veya dilsizlik gibi sebeplerle, görme ve sohbetten biri gerçekleşemezse, bu durum sahabî olmaya engel değildir. Nitekim Ashabın ileri gelenlerinden ve Peygamberimiz’in müezzinlerinden olan Abdullah İbn Ümmi Mektûm, âmâ olduğu için Hz. Peygamber’i görememiş fakat, sohbetlerinde bulunmuştur.

Hz. Peygamberi dünya gözüyle görmek şarttır. O’nu (s.a.s.) rüyasında görenler sahabi sayılmaz.

Hz. Peygamber (s.a.s.)’i kendisine peygamberlik gelmeden önce gören veya O’nunla sohbet eden, fakat peygamberlikten sonra göremeyen kişi de sahabî sayılmaz.

Peygamberlikten sonra Resulullah (s.a.s.)’i gören kimsenin müslüman olması ve daha sonra dinden çıkmış olmaması gerekir. Binaenaleyh; henüz müslüman değilken Peygamberimizi gören bir kimse daha sonra müslüman olsa ve Hz. Peygamber (s.a.s.)’i göremese, sahabi sayılmaz. Yine, müslümanken Hz. Peygamber (s.a.s.)’i gören ve sahabî olan bir kişi, daha sonra irtidat edip dinden çıksa, sahabîlikten de çıkar. Ancak, tekrar müslüman olur ve Hz. Peygamber’i görürse yine sahabî olur.

İslâm’ın ilk asırlarından itibaren sahabe biyografilerini tesbit için pek çok eser yazılmıştır. Bu kitaplarda sahabe, ya Hz. Peygambere yakınlık ve fazilet derecelerine göre veya isimlerine göre alfabetik bir şekilde ele alınmıştır. Bu tür kaynaklarda toplam olarak ancak, 10.000 kadar sahabenin hayatı hakkında bilgi verilmektedir. Aslında ashabın sayısı kesin olarak tesbit edilebilmiş değildir. Ancak genellikle Hz. Peygamber vefat ettiği zaman 114.000 sahabînin bulunduğu kabul edilir. Hayatları kitaplara geçen sahabîler; tanınan, bilinen, çeşitli özellikleriyle meşhur olan kimselerdir. Hayatlarıyla ilgili bilgiler sonraki asırlara intikal etmeyen veya Mekke-Medine gibi önemli merkezlerden uzakta yaşıyan sahabîlerin isim ve hayatları bu kaynaklarda yer almamıştır.

 

Hanım sahabelerin  isimleri
Hanım sahabe isimleri
Peygamberimizin Hanımları

 • Ayse-i Siddiyka (ra)
 • Cuveyriye Bint-i Haris (ra)
 • Hafsa (ra)
 • Hatice-yi Kübra (ra)
 • Meymune bint-i Haris (ra)
 • Safiye Bint-i Hayy (ra)
 • Sûde Bint-i Zem’a (ra)
 • Ümm-i Habibe (ra)
 • Ümm-i Seleme (ra)
 • Zeyneb Bint-i Cahş(ra)
 • Zeyneb Bint-i Huzeyme (ra)

Peygamberimizin Kızları

 • Fatıma (ra)
 • Rukiyye (ra)
 • Ümmü Gülsum (ra)
 • Zeynep (ra)

Peygamberimizin Torunları

 • Emame Bint-i Ebi’l As (ra)
 • Zeynep Bint-i Ali bEbî Tâlib (ra)

Hala ve Teyzeleri

 • Erva Binti Abdülmüttalib (ra)
 • Halide binti Esved (ra)
 • Safiyye Binti Abdülmuttalib (ra)
 • Ümmü Haram (ra)

Diğer Hanım Sahabiler

 • Afra Hatun (ra)
 • Âtike Binti Zeyd (ra)
 • Cemile Binti Sabit (ra)
 • Cemile Binti Übey İbni Selül (ra)
 • Dürre Bint-i Ebi Leheb (ra)
 • Esma Bint-i Amr (ra)
 • Esma Bint-i Umeys (ra)
 • Esma Binti Yezid (ra)
 • Fatima Bin Esed (ra)
 • Fatime- Bint-i Hattab (ra)
 • Fatime Bint-i Kays (ra)
 • Habibe Binti Cahş (ra)
 • Hâlime Hatun (ra)
 • Hind Binti Amr (ra)
 • Hamne Binti Cahş (ra)
 • Havle Binti Hakim (ra)
 • Havle Binti Kays (ra)
 • Havle Binti Salebe (ra)
 • Hind Binti Utbe (ra)
 • Huleyde Binti Kays (ra)
 • Hünsa Amr İbni eş-Şerid (ra)
 • Leyla bint-i Ebi Hasme (ra)
 • Rubeyyi Binti Muavviz (ra)
 • Seffane Binti Hatim (ra)
 • Sümeyye Binti Habbat (ra)
 • Sümeyra Binti Kays (ra)
 • Şeyma Binti Hâris (ra)
 • Şifa Binti Abdullah (ra)
 • Tümadır Binti Amr (ra)
 • Ümmü Atıyye (ra)
 • Ümmü Büceyd (ra)
 • Ümmü Eymen (ra)
 • Ümmü Fadl (ra)
 • Ümmü Hâni (ra)
 • Ümmü Kühha (ra)
 • Ümmü Şerik (ra)
 • Ümmü Gülsüm Binti Ukbe (ra)
 • Ümmü Hakim Binti Haris (ra)
 • Ümmü Mabed (ra)
 • Ümmü Râfi Selmâ (ra)
 • Ümmü Ruman (ra)
 • Ümmü Süleym (ra)
 • Ümm-i Ümare (ra)
 • Ümm-ül Hayr Bint-i Sahr (ra)
 • Ümmü Varaka (ra)
 • Ümmü Zer Gifarriye (ra)
 • Zinnire (ra)

 

1 yorum
 1. Remezan Amîdî diyor

  Başlık ile mevzu az münasebettar olmakla beraber tahkir manası içeriyor gibi. Muhteviyatta da hanımların sahabe olma durumu vs tahlil edilmemiş. Sadece isimleri verilmiş.
  Başlık olarak Hanım sahabiler
  Sahabi kime denir vs de gayetle muvafık olurdu.

Yoruma kapalı.