Hz İsa (As)’ın Nüzülüne İnanmak Vacib Midir?

Hz. İsa (As)’ın Nüzülüne İnanmak Vacib Midir ?

 

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَ بِهِ نَسْتَعِينُ

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ الصَّلاَةُ وَ السَّلاَمُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى اۤلِهِ وَ صَحْبِهِ اَجْمَعِينَ

HZ İSA (AS)’IN NÜZÜLÜNE İNANMAK VACİBMİDİR?

HZ İSA (AS) PEYGAMBER OLARAK MI NÜZÜL EDECEK?

        SUALLERİNİN MUHTASAR CEVABIDIR:

        I-HZ İSA AS IN NÜZÜLÜNE İNANMAK VACİBMİDİR?

        Kat’î ve sahih rivayette var ki, “İsa Aleyhisselâm Büyük Deccalı öldürür.”
        Vel’ilmü indallah, bunun da iki veçhi var:

        Bir vechi şudur ki: Sihir ve manyetizma ve ispirtizma gibi istidracî hârikalarıyla kendini muhafaza eden ve herkesi teshir eden o dehşetli Deccal’ı öldürebilecek, mesleğini değiştirecek; ancak hârika ve mu’ci¬zatlı ve umumun makbulü bir zat olabilir ki: O zat, en ziyade alâkadar ve ekser insanların peygamberi olan Hazret-i İsa Aleyhisselâm’dır.

(Şualar 587 )

        Hadis-i sahihte rivayet edilen, “Hazret-i İsâ Aleyhisselâmın geleceğini ve şeriat-i İslâmiye ile amel edeceğini, Deccalı öldüreceğini” imanı zayıf olanlar istib’ad ediyorlar. Onun hakikati izah edilse, hiç istib’ad yeri kalmaz. Şöyle ki:…

(Mektubat 56 )

        …Ya intıfâ bulup sönecek veya hakikî Nasra¬niyetin esasını câmi olan hakaik-i İslâmiyeyi karşısında görecek, teslim olacaktır.

İşte bu sırr-ı azîme Hazret-i Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm işaret etmiştir ki,”Hazret-i İsâ nâzil olup gelecek, ümmetimden olacak, şeriatımla amel edecektir.”

(Mekt. 470 P5)


        Yukarıdaki üç parağrafa dikkat edilirse kat’i ve sahih rivayetlerde Hz.Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâmın, Hz İsa (AS) nüzülünü  haber verdiği anlaşılmaktadır. Hz.Peygamberin (SAV) kat’i haber verdiği  bir hakikata inanmak elbette vaciptir.Kitap ve sünnette sarih ifade ile gelene iman etmek farz olduğu gibi inkarı dahi küfürdür.Farz değilde vacip ile adlandırılması Hz.İsanın nüzülünün bizzat cismen mi yoksa şahs-ı manevi olarak mı olacağı hakkında ulemanın farklı yaklaşımlarının olmasıdır.Hz.Üstad her iki manayıda kabul etmiştir.Şahs-ı manevisnin zuhuru yanında cism-i surisi ilede ineceğini farklı yerlerde ifade etmiştir.

        II-HZ İSA (AS) PEYGAMBER OLARAK MI NÜZÜL EDECEK?

1-Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm, resuldür.

2-Ekmel-ür Rusüldür.

3-Hâtem-ül Enbiyadır.

4-Risaleti, âmmedir.

5-Şeriatı, sair şeriatların mehasinini cem’ ile onların nâsihidir.

(İ.İcaz 51 )


        Nasılki Nur-u Muhammedî ve hakikat-ı Ahmediye Aleyhissalâtü Vesselâm, divan-ı nübüvvetin hem fâtihası hem hâtimesidir. Bütün Enbiya, onun asıl nurundan istifaza ve hakikat-ı diniyenin neşrinde onun muînleri ve vekilleri hükmünde oldukları …

(Barla L.324)


        Hâtem-i divan-ı nübüvvet ve bütün enbiyanın mu’cizeleri onun dava-i risaletine birtek mu’cize hükmünde olan enbiyanın serveri ve şu kâinatın mâ-bihil iftiharı ve Hazret-i Âdem’e (Aleyhisselâm) icmalen talim olunan bütün esmanın bütün meratibiyle tafsilen mazharı (Aleyhissalâtü Vesselâm) yukarıya celal ile parmağını kaldırmakla şakk-ı Kamer eden …

Sözler – 263


        Numune olarak zikredilen yukarıdaki paragraflardan da anlaşılacağı üzere Nübüvvet müessesi Hz.Peygamber (SAV) ile nihayet bulmuş ondan sonra o sıfatla başka bir kimse gelmeyecetir.Hem Hz.İsa (AS) ın nüzülü ile alakalı aşağıdaki paragrafflar da ise onun Hz.Mehdiye namazda iktida edeceği bildirildiğinden,bu husus dahi Hz İsa (AS)’ ın nübüvvet sıfatıyla gelmeyeceğinin bir göstergesidir. Zira itikad-ı İslamda fazilet sırası en evvel peygamberlere daha sonra sahabeleer sonra imamlara ve evliyalaar ilh.kabul edilmiştir.Hem kendi şeriatıyla değil şeriat-i İslamiye ile amel etmesi de ayrıca peygamber sıfatıyla gelmeyeceğinin sarih delilleridir.


        …Şahs-ı İsa Aleyhisselâm’ın kılıncı ile maktul olan şahs-ı Deccal’ın teşkil ettiği dehşetli maddiyunluk ve dinsizliğin azametli heykeli ve şahs-ı manevîsini öldürecek ve inkâr-ı uluhiyet olan fikr-i küfrîsini mahvedecek ancak İsevi ruhanileridir ki; o ruhaniler, din-i İsevinin hakikatını hakikat-ı İslâmiye ile mezcederek o kuvvetle onu dağıtacak, manen öldürecek.Hattâ “Hazret-i İsa Aleyhisselâm gelir, Hazret-i Mehdi’ye namazda iktida eder, tabi olur.” diye rivayeti bu ittifaka ve hakikat-ı Kur’aniyenin metbuiyetine ve hâkimiyetine işaret eder.

(Şualar 587 )


        Hadis-i sahihte rivayet edilen, “Hazret-i İsâ Aleyhisselâmın geleceğini ve şeriat-i İslâmiye ile amel edeceğini, Deccalı öldüreceğini” imanı zayıf olanlar istib’ad ediyorlar.Onun hakikati izah edilse, hiç istib’ad yeri kalmaz…

(Mektubat 56 )

21.01.09

ص