Take a fresh look at your lifestyle.

Kredi Çekmek Caiz midir, Faiz Ödemek veya Yemek Haram mıdır?

        Muhterem Kardaşımız şahsi kanaatimiz  bir Müslümanın hiçbir şekilde faize bulaşmaması gerektiği yönündedir. Hele bir Nur Talebesi azami takvayı esas aldığından şiddetle böyle bir durumdan uzak durmalıdır.İktisad ve kanaatı esas tutup derd-i maişet belasından dolayı böyle durumlardan mahfuz kalır.

       Evet, âyet-i Kur’aniye âlem kapısında durup ribaya yasaktır der. “Kavga kapısını kapamak için banka kapısını kapayınız” diyerek insanlara ferman eder. Şakirdlerine “Girmeyiniz” emreder.

Sözler/409

      Aşağıda nakledileceği üzere bazı fıkıh kitaplarında mevzuyla alakalı fetvalar olmakla beraber bu tarz fetvalar çok su i istimale açık olduğundan umuma neşredilmesi münasip düşmemekle beraber sizin ısrarla sual etmenize binaen kerhen neşrediyoruz:

Riba’nın Haramlığı

        SORU: Bugünkü bankalar hakkında dinin görüşü nedir? Yüzde elli faiz alan mudiler hakkında ne dersiniz? Bu borç alanla, veren arasında bir haram mıdır. İkisi de bu günaha ortak mıdırlar?

        CEVAP: Allah (c.c) ribanın küçüğünü de, büyüğünü de yasaklamıştır. Kur’an-ı Kerim’de, riba yiyen Yahudilerin cezalandırıldığı bildirilmektedir:

       Yahudilerin zulmü sebebiyle, bir de çok kimseyi Allah yolundan çevirmeleri, menedildikleri halde faiz almaları ve haksız yollar ile insanların mallarını yemeleri yüzünden kendilerine (daha önce) helâl kılınmış bulunan temiz ve iyi şeyleri onlara haram kıldık. Ve içlerinden inkâra sapanlara acı bir azap hazırladık.

(Nisa/160-161)

        Allah (c.c) Rum Suresinde de şöyle buyuruyor:

      İnsanların mallarında artsın diye verdiğiniz faiz, Allah katında artmaz. Allah’ın rızasını isteyerek verdiğiniz zekata gelince, işte katlayanlar o kimselerdir. Evet onlar (sevaplarını) kat kat arttıranlardır.

(Rum/39)

        Âl-i İmran suresinde de şöyle buyuruluyor:

        Ey iman edenler! Kat kat artırılmış olarak faiz yemeyin. Allah’tan sakının ki kurtuluşa eresiniz.

(Âl-i İmran/130)

       Ribanın haramlığını bildiren hüküm Kur’an-ı Kerim’in son inen ayetlerinden olan Bakara Suresinin ayetleridir:

        Faiz yiyenler (kabirlerinden), şeytan çarpmış kimselerin kalktığı gibi kalkarlar. Bu hal onların “Alım-satım tıpkı faiz gibidir” demeleri yüzündendir. Halbuki Allah, alım-satımı helâl, faizi haram kılmıştır. Bundan sonra kime rabbinden bir öğüt gelir de faizden vazgeçerse, geçmişte olan kendisinindir. Ve artık onun işi Allah’a kalmıştır. Kim tekrar faize dönerse, işte onlar cehennemliktir, orada devamlı kalırlar.

      Allah faizi tüketir. (Faizli malın bereketini giderir.) Sadakaları ise bereketlendirir. Allah küfürde ve günahta ısrar eden hiç kimseyi sevmez.

      İman edip iyi işler yapan, namaz kılan ve zekat verenler var ya, onların mükafatları rableri kalındadır. Onlara korku yoktur. Onlar üzüntü de çekmezler.

    Ey iman edenler! Allah’tan korkun, eğer gerçekten inanıyorsanız mevcut faiz alacaklarınızı terkedin.Şayet yapmazsanız, Allah ve Rasûlü tarafından açılan savaştan haberiniz olsun. Eğer tevbe edip, vazgeçerseniz, sermayeniz sizindir. Ne haksızlık etmiş ne de haksızlığa uğramış olursunuz.Eğer (borçlu) darlık içinde ise eli genişleyinceye kadar ona mühlet vermek gerekir, eğer bilirseniz alacağınızdan tümüyle vazgeçmeniz sizin için daha hayırlıdır.

(Bakara/275-280)

      Mudinin bankadan aldığı riba az olsun çok olsun faiz sayılır. Her iki taraf da bu haramda ortaktırlar.

      Ancak bir kişi Nafakasını temin için ( İslami kaynaklarda, Nafaka; yiyecek, giyecek ve meskendir diye bildiriliyor.)  bankadan borç almaya muztar (mecbur) ise, bankaya borçlanmaktan başka bir alternatifi yoksa, o zaman onun için borçlanmaya cevaz vardır. (Eşbah şerhi Uyun-ül-besair) Çünkü “zarar izale olunur” ve “zaruretler, haramları mubah kılar.” O zaman da sorumluluk borç veren tarafa düşer, alana değil. Allah’tan niyaz ediyoruz ki, Allah müslümanları, Yahudiler gibi ribaya (faiz) mübtela kılmasın ve müslümanları bir an önce faiz belasından kurtarsın. Çünkü riba bir çok kişilerin helakına sebep olmuştur.

Kaynak Sorulu Cevaplı İslam Fıkhı

Yoruma kapalı.