Take a fresh look at your lifestyle.

Külliyatta Esma Ve Sıfat-ı Nebi (a.s.m)

Külliyatta Esma Ve Sıfat-ı Nebi (a.s.m)

Külliyatta Esma ve Sıfat-ı Nebi (A.S.M)

1)Muhbir-i Sadık (A.S.M) (M.57)


2)Zât-ı Ekrem (A.S.M) (M.90)


3)Zât-ı Mübarek (A.S.M) (M.96)

ESMA ve SIFAT-I NEBİ (A.S.M)

1)Muhbir-i Sadık (A.S.M) (M.57)


2)Zât-ı Ekrem (A.S.M) (M.90)


3)Zât-ı Mübarek (A.S.M) (M.96)


4)Zât-ı Nuranî (A.S.M) (M.98)


5)Muhammed-i Arabî (A.S.M) (M.104)


6)Zât-ı Kudsî (A.S.M) (M.110)


7)Hoca-i Kâinat (A.S.M) (M.118)


8)Fahr-i Âlem (A.S.M) (M.118)


9)Muhammed-ül Emin (A.S.M) (M.135)


10)Seyyid-ül Âlemîn (A.S.M) (M.135)


11)Sultan-ı Levlak (A.S.M) (M.160)


12)Hâtem-ül Enbiya (A.S.M) (M.162)


13)Resul-i Rabb-il Âlemîn (A.S.M) (M.162)


14)Reis-i Âlem (A.S.M) (M.169)


15)Seyyid-ül Beşer (A.S.M) (M.169)


16)Bürhan-ı Nâtık-ı Sadık ve Musaddak (M.192)


17)Mu’cizat-ı Bahire Sahibi (M.192)


18)Saadet-i Ebediye Müjdecisi (M.192)


19)Maden-i Kemalât (M.192)


20)Muallim-i Ahlâk-ı Âliye (M.192)


21)Dellâl-ı Vahdaniyet ve Saadet (M.192)


22)Tercüman-ı Kelâm-ı Eze(M.193)


23)Melek, Cinn ve Beşerin Seyyidi (M.193)


24)Kâinat Ağacının En Münevver ve Mükemmel Meyvesi (M.193)


25)Rahmet-i İlahiyenin Timsali (M.193)


26)Muhabbet-i Rabbaniyenin Misali (M.193)


27)Hakk’ın En Münevver Bürhanı (M.193)


28)Hakikatın En Parlak Siracı (M.193)


29)Tılsım-ı Kâinatın Miftahı (M.193)


30)Muamma-yı Hilkatin Keşşafı (M.193)


31)Hikmet-i Âlemin Şârihi (M.193)


32)Saltanat-ı İlahiyenin Dellâlı (M.193)


33)Mehasin-i San’at-ı Rabbaniyenin Vassafı (M.193)


34) Mevcudattaki Kemalâtın En Mükemmel Enmuzeci (M.193)


35)Kâinatın İllet-i Gaiyesi (M.193)


36)Sultan-ı Ezel ve Ebed’in Mübelliği ve Elçisi (M.194)


37)Mabud-u Bilhakk’ın En Hâlis Abdi (M.194)


38)Kitab-ı Kebirin Âyet-i Kübrası (M.197)


39)Bürhan-ı Nâtıkî (A.S.M) (M.197)


40)Bürhan-ı Bahir (A.S.M) (M.197)


41)Bütün Ehl-i İmana İmam (M.197)


42)Bütün İnsanlara Hatib (M.197)


43)Bütün Enbiyaya Reis (M.197)


44)Bütün Evliyaya Seyyid (M.197)


45)Bütün Enbiya ve Evliyadan Mürekkeb Bir Halka-i Zikrin Serzakiri (M.197)


46)Nuranî Bürhan-ı Tevhid (M.198)


47)Bir Saadet-i Ebediyenin Muhbiri, Müjdecisi (M.199)


48)Rahmet-i Bînihayenin Kâşifi ve İlâncısı (M.199)


49)Saltanat-ı Rububiyetin Mehasininin Dellâlı, Seyircisi (M.199)


50)Künuz-u Esma-i İlahiyenin Keşşafı, Göstericisi (M.199)


51)Misal-i Muhabbet (A.S.M) (M.199)


52)Timsal-i Rahmet (A.S.M) (M.199)


53)En Nuranî Bir Semere-i Şecere-i Hilkat (M.199)


54)Bürhan-ı Hak (A.S.M) (M.199)


55)Şems-i Hidayet (A.S.M) (M.199)


56)Vesile-i Saadet (A.S.M) (M.199)


57)Mahbub-u Kulûb (A.S.M) (M.199)


58)Muallim-i Ukûl (A.S.M) (M.199)


59)Mürebbi-i Nüfus (A.S.M) (M.199)


60)Sultan-ı Ervah (A.S.M) (M.199)


61)Şeref-i Nev-i İnsan (A.S.M) (M.202)


62)Ferîd-i Kevn ü Zaman (A.S.M) (M.202)

 

63) Fahr-ı Kâinat (A.S.M) (M.202)


64) Sema-yı Risaletin Kamer-i Müniri (M.210)


65) Hâtem-i Divan-ı Nübüvvet (M.210)


66) Muallim-i Ekber(A.S.M) (M.219)


67) Üstad-ı A’zam (A.S.M) (M.219)


68) Muhammed-i Kureyşî (A.S.M.) (M.220)


69) Benî-Âdem’in Medar-ı Şerefi (M.220)


70) Habibullah (A.S.M) (M.220)


71) Sebeb-i Hilkat-ı Eflâk (M.304)


72) Vesile-i Saadet-i Dâreyn (M.304)


73) Habib-i Rabb-ül Âlemîn (M.304)


74) Masnuat İçinde En Mükemmel Ferd (M.304)


75) Mahlukat İçinde En Mümtaz Şahsiyet (M.304)


76) Üstad-ı Küll (A.S.M) (M.307)


77) Mürşid-i Mutlak (A.S.M) (M.311)


78) Rahmeten lil-Âlemîn (A.S.M) (M.311)


79) Bütün Resullerin Ekmeli (M.316)


80) Hâtem-ül Enbiya (A.S.M) (M.335)


81) Bütün Enbiyanın Vârisi (M.335)


82) Din ve Şeriat-ı İslâmiyenin Sahibi (M.435)


83) İki Cihanın Sultanı (M.435)


84) Peygamber-i Zîşan (M.467)


85) Habib-i A’zam (A.S.M) (M.503)


86) Damen-i Muallâ (A.S.M) (M.27)


87) Sultan-ı Ezel ve Ebed’in En Büyük Yaveri (M.91)


88) Mevcudatın en Meşhuru (M.216)


89) A’dasının Tasdikiyle en Mükemmeli (M.216)


90) Mevcudatın en Büyük Kumandanı (M.216)


91) Mevcudatın en Namdar Hâkimi (M.216)


92) Mevcudatın Sözce en Yükseği (M.216)


93) Mevcudatın Akılca en Parlağı (M.216)


94) İslâmiyetin Menbaı (S.448)


95) İki Cihanın En Parlak Bir Güneşi (S.459)


96) Sıdk Ve Hayır Ve Hakkın Dellâlı Ve Nümunesi (S.490)


97) Risalet Güneşi (A.S.M) (S.512)

 

98) Sahib-i Mi’rac (A.S.M) (S.512)


99) Abd-i Mahsus (A.S.M) (S.563)


100) Kemalât-ı İnsaniyeyi Câmi’ (S.563)


101) Bütün Tecelliyat-ı İlahiyeye Mazhar (S.563)


102) Bütün Tabakat-ı Kâinata Nâzır (S.563)


103) Marziyat-ı İlahiyenin Mübelliği (S.563)


104) Saltanat-ı Rububiyetin Dellâ (S.563)


105) Umum Mü’minlerin İma (S.572)


106) Umum Ehl-i Cennet’in Reisi (S.572)


107) Umum Melaikenin Makbu (S.572)


108) Bütün Maksadların Medar-ı Zuhuru (S.580)


109) Müezzin-i A‘zam (A.S.M) (S.739)


110) Muhammed-ül Hâşimî (A.S.M.)(S.739)


111) Furkan-ı A’zam’ın İsm-i A’zamı (L.328)


112) İsm-i Ferd’in Cilve-i A’zamının Bir Âyinesi (L.328)


113) Maden-i Şefkat (A.S.M) (L.382)


114) Mahlukatın En Müntehab ve En Müstesnası (Ş.6)


115) Tercüman-ı Zîşan(A.S.M.) (Ş.581)

116) En Yüksek Hasletleri Taşıyan Bir Şahsiyet (Ş.632)


117) Lütf u Rahmetinin Bir Parlak Misali (Ş.633)


118) Şefkat ve Muhabbetinin Bir Beliğ Lisanı (Ş.633)


119) Âlem-i Bâkideki Hayat-ı Daime (Ş.633)


120) Nebiyy-i Akdes (A.S.M.) (Ş.670)


121) Üstad-ül Beşer (A.S.M) (İ.İ.106)


122) Mürşid-i İmanî (A.S.M) (M.N24)


123) Mürşid-i Hârika (A.S.M) (M.N25)


124) Ferd-i Ferîd (A.S.M) (M.N31)


125) Muhatab-ı Hâss (A.S.M) (M.N31)

 

126) Ekmel-ül Halk (A.S.M) (M.N48)


127) Şahid-i Sadık (A.S.M) (M.N53)


128) İmam-ül Evliya Ve’l-Ülema (M.N53)


129) Mehbit-i Vahy-i İlahî (M.N53)


130) Nebiyy-i Zîşan (A.S.M) (M.N86)


131) Resul-i Zîşan (A.S.M) (M.N88)


132) Seyyid-ül Kevneyn (A.S.M) (B.L35)


133) Resul-i Mücteba Aleyhi Ekmel-üt Taha (B.L46)


134) Şah-ı Levlâk (A.S.M) (B.L209)


135) Âhirzaman Nebisi (A.S.M) (B.L222)


136) Fahri Nebiyy-i Efhamımız (B.L296)


137) İki Cihan Serveri (K.L53)


138) Ravza-i Pâk-i Ahmed (A.S.M) (E.L.1-124)


139) Hayatın Haya (E.L.1-176)


140) Kâinatın Hayatı (E.L.1-176)


141) İsm-i A’zam’ın Tecelli-i A’zamının Mazharı (E.L.1-176)


142) Bütün Zîruhların Nuru (E.L.1-176)


143) Kâinatın Çekirdek-i Aslîsi (E.L.1-176)


144) Server-i Kâinat (A.S.M) (Mu.7)


145) Nebiyy-i Ümmi (A.S.M) (Mu.8)


146) Muhammed Mustafa (A.S.M) (H.Ş.18)


147) Kur’anın Mübelliği (L.84)


148) Üstad-ı Mutlak (A.S.M) (L.131)


149) Mukteda-yı Küll (A.S.M) (L.131)


150) Rehber-i Ekmel (A.S.M) (L.131)


151) Sema-i Risaletin Şemsi (B.L148)


152) Seyyid-ül Mürselîn (B.L152)


153) Şefîu’-l Müznibîn (B.L219)


154) Ferd-i Mümtaz (S.71)


155) Zât-ı Muallâ (M.N23)


156) Mürşid-i Umumî (M.N23)


157) Hatib-i Kudsî (M.N23)


158) Mürşid-i Kâmil (M.N24)


159) Rehber-i Ekber (L.317)


160) Muallim-i Ekmel (L.317)


161) Dellâl-ı A’zam (L.317)


162) Tılsım-ı Kâinatın Keşşa (L.317)


163) Âyine-i Samedanî (L.317)


164) Habib-i Rahmanî (L.317)


165) Reis-i Muhterem (M.N42)


166) Efdal-ül Halk (M.N186)


167) Seyyid-ül Enam (M.N186)


168) İmam-ül Müttakin (M.N201)


169) Resul-i Rahman (M.N216)


170) Fahr-i Cihan (B.L26)


171) Habib-i Yezdan (B.L26)


172) Seyyid-i Kâinat (B.L29)


173) Eşref-i Mahlukat (B.L29)


174) Meb’us-u Âlem(B.L40)


175) Sultan-ül Evliya(S.620)


176) Habib-i Ekre
m(S.620)

Sair Kütub-u Semaviye de Geçen Esma ve Sıfat-ı Nebi

1) Tevrat’ta El-Münhamenna,


2) Tevrat’ta Hımyata Süryanî isimler suretinde, “Muhammed” (A.S.M) manasındaki İbranî isimleriyle gelmiş. (M.166)


3) Tevrat’ta Muhtar manası Mustafa’dır (M.167)


4) Tevrat’ta El-Hâtem-ül Hâtem (M.170)


5) Tevrat’ta Ahyed (M.170)


6) Tevrat’ta ve Zebur’da Mukîm-üs Sünne İsm-i Ahmedîdir. (A.S.M) (M.170)


7) Suhuf-u İbrahim ve Tevrat’ta Mazmaz (M.170)


8) Hazret-i Şuayb’ın suhufunda Müşeffah (M.170)


9) Zebur’da El-Muhtar (M.170)


10) Yuhanna İncili Âlem Reisi tabiri Fahr-i Âlem demektir (M.169)


11) Yuhanna İncili Tesellici (M.169)


12) İncil’de Sahib-ül Kadîbi ve-l Herave yani “seyf ve asâ sahibi.” (M.170)


13) İncil’de Sahib-üt Tâc (M.170)


14) İncil’de El-Baraklit Hak ve bâtılı birbirinden (M.170)


15) İncil’de El-Faraklit tefrik eden hakperest manasında (M.170)

ص

Yoruma kapalı.