Take a fresh look at your lifestyle.

Müzik Dinlemek Günah mıdır?

Müziğin dinlene bilir veya dinlenemezliğine dair  bir çok rivayet mevcuddur. Bu rivayetlerin ifade edebileceği en öz ve kapsamlı mana Üstad hazretleri tarafından ölçüleriyle şöylece hulasa edilmiştir:

…şeriatça  bazı savtlar helâl, bazıları da haram kılınmıştır. Evet 

ulvî hüzünleri, Rabbanî aşkları îras eden sesler, helaldir

-Yetimane hüzünlere, nefsanî şehevatı  tahrik eden sesler, haramdır

Şeriatın tayin etmediği kısım ise, senin ruhuna, vicdanına yaptığı tesire göre hüküm alır. İşarat-ül İ’caz 70

…Şeriat-ı Ahmediye (A.S.M) lehviyatı istemez. Bazı  âlât-ı lehve tahrim edip, bir kısmı helâl diye izin verip.. Demek hüzn-ü Kur’anî veya şevk-i Tenzilî veren âlet, zarar vermez.

 Eğer hüzn-ü yetimî veya şevk-i nefsanî verse, âlet haramdırDeğişir eşhasa göre, herkes birbirine benzemez. Sözler 737 

Bununla beraber tenbelliğe ve sefahete ve lüzumlu vazifelerin noksan bırakılmasına sebebiyet vermeyecek derecede olması içinde şu ölçüye riayet etmek lazım gelir:

Evet beşer, hakikata muhtaç olduğu gibi, bazı keyifli hevesata da ihtiyacı var.Fakat bu keyifli hevesat, beşte birisi olmalı.

Emirdağ Lâhikası-2 / 67

Yoruma kapalı.