Emirdağ-2’ye aid gayrı münteşir

Emirdağ – 2’ye Aid Gayrı Münteşir

         Biz Nur talebeleri ve Risale-i Nur’un fahrî avukatları, Risale-i Nur’dan imanını kurtaran yüzbinler müslümanların namına bu mahkemeden soruyoruz ki:

        Dört mahkeme beraetine karar verdikleri ve Temyiz de dört defa beraeti tasdik ettiği ve dört emniyet dairesi de aynen iade ettikleri ve 25 mahkemenin de “Risale-i Nur’da suç bulamıyoruz.” dedikleri halde; dört seneden beri 400 mübarek risalelerimizi mahzende çürütüp hapsetmek ve bahanelerle dört senedir 400 alâkadar Nur talebelerine gelip gitmek, soruşturmak için fakir halleriyle masraf ettirmek veya paralarıyla aldıkları risaleleri müsadere etmek ve bahanelerle evham verip 600 bin nüsha neşrolunan ve hiçbir yerde zarar vermeyen ve dâhil ve hariçte yüzbinler şahidin tasdikiyle imanı kuvvetlendirip büyük menfaatler temin eden Risale-i Nur’a karşı okutmamak için ihdas edilen bu vaziyet, bir musibet-i ammeye vesile olacağından cidden korkuyoruz ve size de ihtar ediyoruz.

14/10/952

Afyon Mahkemesi’ne verilen 51 Nur talebesi namına
Nur talebelerinden
Hüsrev, Nazif, Feyzi , Zübeyr

193 Gayrı Münteşir
(Emirdağ – 2’ye Aid)