Take a fresh look at your lifestyle.
Tarama Kategorisi

GAYRİ MÜNTEŞİRLER

Risale-i Nur’ dan Gayri Münteşirler – Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri

Müküslü Hamza’nın Yazdığı Tarihçe-i Hayat

Müküslü Hamza Bediüzzaman Said Nursî’nin Tercüme-i Halinden Bir Hülasâdır XE "Bediüzzaman Said Nursî’nin Tercüme-i Halinden Bir Hülasâdır" Bediüzzaman 1293 tarihinde, Bitlis vilayeti Hizan Kazası XE "Hizan Kazası"  İsparit Na­hi­yesine

Beşinci Şua’ın İkinci Makamı Ve Mes’eleleri

Aşağıda gelecek olan Birinci Mesele yazıldık­tan hayli zaman sonra zuhur eden bir hadise tam te’vi­lini göstermiştir, şöyle ki: Hadiste “O süfyan bir su içe­cek, eli delinecek” denilmiş. Yani bir çeşit su olan ra­kıyı su gibi çok içecek ve…

27. Lema (Basılmayan Kısmı)

27. Lema (basılmayan kısmı) Benim hakkımda İddianamenin ahirlerinde "Halil İbrahim'e gönderdiğim risalenin dördüne mahrem namını verdiğim ilh." fıkrasına cevaben derim ki; Benim gibi bu milleti aldatmamış ve otuz kırk senedenberi

Hz. Mehdi Hakkında Bir Mektub

Aziz, sıddık kardeşim ve hizmet-i Kur’aniyede kuvvetli arkadaşım!             Sen Feyzi’ye yazdığın mektubunda bir kelimeye nazar-ı dikkati celbetmen sırrıyla, yirmi dakika mektub ve kitablarla, Feyzi ile konuşurken dikkat etmedim. O…

İlm-i cifre anahtar olacak bir ders

(Gayr-i Münteşir) ÜÇÜNCÜ SUALİNİZ: İlm-i cifre anahtar olacak bir ders istiyorsunuz. Elcevap: Biz kendi arzu ve tedbirimizle bu hizmette bulunmuyoruz. İhtiyârımızın fevkinde, bize, daha hayırlı bir ihtiyar işimize hâkimdir.…

Hem çok müşkilpesend olma

Risale-in Nur münasebeti ve cereyanı, güneş gibi bütün cereyanların ve münasebetlerin fevkindedir. Hiçbir şeye tabi olamaz. Hakikat-ı Kur’aniyeden başka hiçbir şeye âlet olamaz. Onun talebeleri muhtelif cereyanlarda bulunsa da, birbiriyle o…

Gıybet / Gayr-i Münteşir

Gıybet şu âyetin kat’î hükmüyle nazar-ı Kur’ân’da gayet menfur ve ehl-i gıybet, gayet fena ve alçaktırlar. Gıybetin en fena ve en şenîi ve en zâlimâne kısmı, kazf-i muhsanât nev’idir. Yani, gözüyle görmüş dört şahidi gösteremeyen bir insan,…

Ölüm ve İman Hakikatı (Gayri Münteşir)

Aziz, sıddık kardeşlerim! Evvelâ: Denizli makinesi şimdilik işlemediğinde bir hayır var. Hem birden üç makinenin, üç mühim merkezde faaliyetleri … sırrına göre maslahat değildir. Hem Isparta, İnebolu gibi, Denizli şakirdleri mübarek…

Gaflet Nedir ? Ne Zaman Gaflet Basar ?

Aziz, sıddık, muhlis kardeşim! Sana Yirmialtıncı Mektub’un dört mebhasını birden gönderdim. Kendi nüshamdır. Sen benden ziyade lâyıksın. Seninki kayboldu, benimki onun yerine geçsin. Fakat müsvedde halindedir, kusura bakma. …

Hatim Duası

Aziz, sıddık kardeşlerim!             Evvelâ: Asâ-yı Musa’nın hitamı ve Zülfikar’ın da yakında çıkması, o müşkilâtlı havalide büyük bir muvaffakiyettir. İnşâallah fütuhat-ı mühimmenin bir anahtarı olacak.Aziz, sıddık kardeşlerim!

Kizb ve Sıdk

KİZB: Yalan söyleme,yalan,sıdkın zıddı. SIDK: Doğru söz, Hakikata muvafık olan *Bir şeyin her hususu tam ve kâmil olması. *Ahdinde sabit olmak. *Peygamberlere mahsus en mühim beş hasletten birisi. *Kalb temizliği Cenab-ı Hakk tarafından ,…

Rumuzat-ı Semaniye 3. Parçanın devamı (2)

Üçüncü Sebeb: Göz ile görünecek lafzi nakşi mezayalar mananın hüsnünden ve cemalinden ve intizamından ileri gelmezse kabil-i taklittir, kolayca onun naziri kasden yapılabilir. Halbuki i'câz taklit edilmeyecek bir tarzda olacak. Hatta bu…

Beşinci Mektubun Tamamı

Ehli Hak, yalnız hak için bahse girişmeli. Hak için bahse girişen izhar-ı fazl etmez. Yalnız Hakkı arar. Hak hangi tarafta olursa olsun, kemal-ı şevk ile alır. Hatta hak, hasım tarafında olsa, hâlis bir hakperest daha ziyade sever. Çünki,…

Said Tillovi (Özdemir)in Üstada Yazdığı Mektub

Muhterem Üstadım! Sizleri hatırladığım zaman size olan aşk ve muhabbetimden kalbim yanarak gözlerim yaşarıyor. Sizleri o kadar seviyor ve özlüyorum ki; Allah-u Teâlâ ve Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm’dan sonra siz bir tarafa bütün…

Mücahede Olmazsa Terakkiyat Olmaz

Hulusi Ağabey Risale-i Nurla ve Üstad Hazretleriyle Eğirdir Dağ Komando Okulunda Yüzbaşı olarak vazife yaparken 1929 da tanışmış, fakat kısa süre sonra Eğirdir’den tayini çıkmıştır. İşte bu mektup tayin olduğu yerde iken Üstadla…

Hz. İsa (A.S)’nın Babasız Doğuşu

“DÖRDÜNCÜ SUALİNİZ: Yani sizin değil, İmam Ömer Efendinin suali ki, bedbaht bir doktor, Hazret-i İsâ Aleyhisselâmın pederi varmış diye, (Haşiye) dîvânecesine bir te’vil ile bir âyetten kendine güya şâhit gösteriyor... İSA ALEYHİSSELAM

Rumuzat-ı Semaniye 3.Parçanın devamı (1)

Beşinci Mes'ele Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyanda tevâfukâtın (Hâşiye) envaı var. tevâfukât-ı nakş-ı lafzîden başka tevâfukât-ı maneviyesi var. Hem çok manidar ve çok vardır. tevâfukât-ı lafziyesi ise üç tarzdadır.Beşinci Mes'ele  Kur'an-ı