Take a fresh look at your lifestyle.
Tarama Kategorisi

GAYRİ MÜNTEŞİRLER

Risale-i Nur’ dan Gayri Münteşirler – Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri

Hatim Duası

Aziz, sıddık kardeşlerim!             Evvelâ: Asâ-yı Musa’nın hitamı ve Zülfikar’ın da yakında çıkması, o müşkilâtlı havalide büyük bir muvaffakiyettir. İnşâallah fütuhat-ı mühimmenin bir anahtarı olacak.Aziz, sıddık kardeşlerim!

Kizb ve Sıdk

KİZB: Yalan söyleme,yalan,sıdkın zıddı. SIDK: Doğru söz, Hakikata muvafık olan *Bir şeyin her hususu tam ve kâmil olması. *Ahdinde sabit olmak. *Peygamberlere mahsus en mühim beş hasletten birisi. *Kalb temizliği Cenab-ı Hakk tarafından ,…

Rumuzat-ı Semaniye 3. Parçanın devamı (2)

Üçüncü Sebeb: Göz ile görünecek lafzi nakşi mezayalar mananın hüsnünden ve cemalinden ve intizamından ileri gelmezse kabil-i taklittir, kolayca onun naziri kasden yapılabilir. Halbuki i'câz taklit edilmeyecek bir tarzda olacak. Hatta bu…

Beşinci Mektubun Tamamı

Ehli Hak, yalnız hak için bahse girişmeli. Hak için bahse girişen izhar-ı fazl etmez. Yalnız Hakkı arar. Hak hangi tarafta olursa olsun, kemal-ı şevk ile alır. Hatta hak, hasım tarafında olsa, hâlis bir hakperest daha ziyade sever. Çünki,…

Said Tillovi (Özdemir)in Üstada Yazdığı Mektub

Muhterem Üstadım! Sizleri hatırladığım zaman size olan aşk ve muhabbetimden kalbim yanarak gözlerim yaşarıyor. Sizleri o kadar seviyor ve özlüyorum ki; Allah-u Teâlâ ve Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm’dan sonra siz bir tarafa bütün…

Mücahede Olmazsa Terakkiyat Olmaz

Hulusi Ağabey Risale-i Nurla ve Üstad Hazretleriyle Eğirdir Dağ Komando Okulunda Yüzbaşı olarak vazife yaparken 1929 da tanışmış, fakat kısa süre sonra Eğirdir’den tayini çıkmıştır. İşte bu mektup tayin olduğu yerde iken Üstadla…

Hz. İsa (A.S)’nın Babasız Doğuşu

“DÖRDÜNCÜ SUALİNİZ: Yani sizin değil, İmam Ömer Efendinin suali ki, bedbaht bir doktor, Hazret-i İsâ Aleyhisselâmın pederi varmış diye, (Haşiye) dîvânecesine bir te’vil ile bir âyetten kendine güya şâhit gösteriyor... İSA ALEYHİSSELAM

Rumuzat-ı Semaniye 3.Parçanın devamı (1)

Beşinci Mes'ele Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyanda tevâfukâtın (Hâşiye) envaı var. tevâfukât-ı nakş-ı lafzîden başka tevâfukât-ı maneviyesi var. Hem çok manidar ve çok vardır. tevâfukât-ı lafziyesi ise üç tarzdadır.Beşinci Mes'ele  Kur'an-ı

Hakikatlerin Bürhanları Olan Risaleler

İkinci Mes’ele: Sözler namındaki yazılan risaleler Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyanın bir nev’ tefsir-i hakikisi olduğunu ve o tefsirin te’lifinde merci’ ve me’haz ve hakiki üstad ve tam rehber sırf ayat-ı Kur’âniye olduğu ve bu fakir ve aciz bu…

Emirdağ-2’ye aid gayrı münteşir

Biz Nur talebeleri ve Risale-i Nur’un fahrî avukatları, Risale-i Nur’dan imanını kurtaran yüzbinler müslümanların namına bu mahkemeden soruyoruz ki:Emirdağ-2’ye aid  gayrı münteşir Biz Nur talebeleri ve Risale-i Nur’un fahrî

Gayr-i Münteşirler Bilinmeli Mi?

Risale-i Nur’un haslar dairesi, Risale-i Nur’un şahs-ı manevisini temsil ettiklerinden bu daire mensupları Risale-i Nur’a ve hizmetine her cihette sahip çıkmaları zaruridir. Bunun da mümkün olabilmesi ancak Nur’lara tam vakıf olmanın…

Verilen Maddi Manevi Rüşvetler

Maddî-manevî bir sual münasebetiyle garib bir ihtar: Şöyle ki: Denildi: Sen müdafaaatında demişsin: “Müslümanlar din terbiyesini terketse, anarşi olur. Başka ecnebî milletler gibi komünist veya sosyalist gibi kayıd altında kalamaz