Take a fresh look at your lifestyle.
Tarama Kategorisi

GAYRİ MÜNTEŞİRLER

Risale-i Nur’ dan Gayri Münteşirler – Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri

27. Lema (Basılmayan Kısmı)

27. Lema (Basılmayan Kısmı)         Benim hakkımda İddianamenin ahirlerinde "Halil İbrahim'e gönderdiğim risalenin dördüne mahrem namını verdiğim ilh." fıkrasına cevaben derim ki; Benim gibi bu milleti aldatmamış ve otuz kırk

Hz. Mehdi Hakkında Bir Mektub

Hz. Mehdi Hakkında Bir Mektub         Aziz, sıddık kardeşim ve hizmet-i Kur'aniyede kuvvetli arkadaşım!         Sen Feyzi'ye yazdığın mektubunda bir kelimeye nazar-ı dikkati celbetmen sırrıyla, yirmi dakika mektub ve kitablarla, Feyzi…

İlm-i cifre anahtar olacak bir ders

İlm-i Cifre Anahtar Olacak Bir Ders (Gayr-i Münteşir)         ÜÇÜNCÜ SUALİNİZ: İlm-i cifre anahtar olacak bir ders istiyorsunuz.         Elcevap: Biz kendi arzu ve tedbirimizle bu hizmette bulunmuyoruz. İhtiyârımızın fevkinde,…

Hem çok müşkilpesend olma

Hem Çok Müşkilpesend Olma         Risale-in Nur münasebeti ve cereyanı, güneş gibi bütün cereyanların ve münasebetlerin fevkindedir. Hiçbir şeye tabi olamaz. Hakikat-ı Kur'aniyeden başka hiçbir şeye âlet olamaz. Onun talebeleri muhtelif…

Gıybet / Gayr-i Münteşir

YİRMİ İKİNCİ MEKTUBUN HÂTİMESİNDEKİ BAHSE BİR ZEYLDİR اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَاْكُلَ لَحْمَ اَخِيهِ مَيْتًا*         Gıybet şu âyetin kat’î hükmüyle nazar-ı Kur’ân’da gayet menfur ve ehl-i gıybet, gayet fena ve alçaktırlar. Gıybetin…

Ölüm ve İman Hakikatı (Gayri Münteşir)

Ölüm ve İman Hakikatı (Gayri Münteşir)         Hazret-i Üstad'ın ölüm hakikatına karşı, imanın kıymetini gösteren gayr-ı münteşir bir mektubudur..         Aziz, sıddık kardeşlerim!         Evvelâ: Denizli makinesi şimdilik…

Gaflet Nedir ? Ne Zaman Gaflet Basar ?

Gaflet Nedir? Ne Zaman Gaflet Basar?          (Hz.Üstad'ın Hulusi Ağabey'e gönderdiği bir mektub fotokopisi. Gayr-ı münteşir.)         Aziz, sıddık, muhlis kardeşim!         Sana Yirmialtıncı Mektub'un dört mebhasını birden…

Hatim Duası

Hatim Duası         Aziz, sıddık kardeşlerim!         Evvelâ: Asâ-yı Musa'nın hitamı ve Zülfikar'ın da yakında çıkması, o müşkilâtlı havalide büyük bir muvaffakiyettir. İnşâallah fütuhat-ı mühimmenin bir anahtarı olacak.        …

Kizb ve Sıdk

Kizb ve Sıdk         KİZB: Yalan söyleme,yalan,sıdkın zıddı.         SIDK: Doğru söz, Hakikata muvafık olan *Bir şeyin her hususu tam ve kâmil olması. *Ahdinde sabit olmak. *Peygamberlere mahsus en mühim beş hasletten birisi. *Kalb…

Rumuzat-ı Semaniye 3. Parçanın devamı (2)

Rumuzat-ı Semaniye 3. Parçanın Devamı (2)         Üçüncü Sebeb: Göz ile görünecek lafzi nakşi mezayalar mananın hüsnünden ve cemalinden ve intizamından ileri gelmezse kabil-i taklittir, kolayca onun naziri kasden yapılabilir. Halbuki…

Beşinci Mektubun Tamamı

Beşinci Mektubun Tamamı         Ehli Hak, yalnız hak için bahse girişmeli. Hak için bahse girişen izhar-ı fazl etmez. Yalnız Hakkı arar. Hak hangi tarafta olursa olsun, kemal-ı şevk ile alır. Hatta hak, hasım tarafında olsa, hâlis bir…

Said Tillovi (Özdemir)in Üstada Yazdığı Mektub

Said Tillovi (Özdemir)in Üstada Yazdığı Mektub 144 NO.LU ME'HAZ  بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهُ         Pek muhterem ve çok sevgili aziz üstadım Bediüzzaman Hazretleri!…

Mücahede Olmazsa Terakkiyat Olmaz

MÜCAHEDE OLMAZSA TERAKKİYAT OLMAZ         Hulusi Ağabey Risale-i Nurla ve Üstad Hazretleriyle Eğirdir Dağ Komando Okulunda Yüzbaşı olarak vazife yaparken 1929 da tanışmış, fakat kısa süre sonra Eğirdir'den tayini çıkmıştır. İşte bu…

Hz. İsa (A.S)’nın Babasız Doğuşu

İSA ALEYHİSSELAM HAKKINDA BİR SUAL-CEVAP (GAYR-İ MÜNTEŞİR)         "DÖRDÜNCÜ SUALİNİZ: Yani sizin değil, İmam Ömer Efendinin suali ki, bedbaht bir doktor, Hazret-i İsâ Aleyhisselâmın pederi varmış diye, (Haşiye) dîvânecesine bir te'vil…

Rumuzat-ı Semaniye 3.Parçanın devamı (1)

Beşinci Mes'ele Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyanda tevâfukâtın (Hâşiye) envaı var. tevâfukât-ı nakş-ı lafzîden başka tevâfukât-ı maneviyesi var. Hem çok manidar ve çok vardır. tevâfukât-ı lafziyesi ise üç tarzdadır.Beşinci Mes'ele  Kur'an-ı

Hakikatlerin Bürhanları Olan Risaleler

Hakikatlerin Bürhanları Olan Risaleler          İkinci Mes'ele: Sözler namındaki yazılan risaleler Kur'ân-ı Mu'cizü'l-Beyanın bir nev' tefsir-i hakikisi olduğunu ve o tefsirin te'lifinde merci' ve me'haz ve hakiki üstad ve tam rehber sırf…

Mehdi-i Azamın Siyaseti Tam Dindar İsevilere Bırakması

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهُ    Aziz, sıddık kardeşlerim!     Yine tekrar hem bayramınızı, hem Feyzi'lerin ve Nazif ve Halil İbrahim gibi etraftaki kardeşlerimin bayramlarını tebrik…