Gayr-i Münteşirler Bilinmeli Mi?

GAYR-İ MÜNTEŞİRLER BİLİNMELİ Mİ?

        Risale-i Nur’un haslar dairesi, Risale-i Nur’un şahs-ı manevisini temsil ettiklerinden bu daire mensupları Risale-i Nur’a ve hizmetine her cihette sahip çıkmaları zaruridir.

        Bunun da mümkün olabilmesi ancak Nur’lara tam vakıf olmanın yanında,Hz. Üstadın hem eski hem yeni Said devresinde yazdığıgayrı matbu ve gayrı münteşir olan umum eserlerini de bilmeleri gerekir ki; zamanla meydana çıkacak muhtelif hadiselere karşı; hizmet-i nuriyeye en musib ve en istikametli tarz üzere yön verebilsinler. Bu hususun tesbiti için bir numune zikredeceğiz, şöyle ki;

        Salahaddin hususî, kendine ait bir mes’eleyi soruyor. Dünya, hayat-ı içtimaiyeye bağlanmak istiyor. Madem o haslar içindedir, kat’iyyen Risale-i Nur’un hizmetine zararı varsa, girmeyecek. Eğer bilse ki; o refika-i hayatını bazı has kardeşlerimiz gibi Risale-i Nur’un hizmetinde yardımcı olarak çalıştırsa, o hayata girebilir. Çünki hasların hayatı, Risale-i Nur’a aittir ve şahs-ı manevîsini temsil eden şakirdlerinin tensibiyle kayıd altına girebilir.Peder ve vâlidesinin re’yleri de varsa, İnşaallah zararı olmaz.

E.L.I 80 p4

        Evet yukarıdaki paragrafta Nur’un has şakirdlerinin, evlenmeyle alakalı niyetlerine karşın, şartlara bağlanarak izin verildiği anlaşıldığı halde, az aşağıda nakledilecek gayr-i münteşir lahikada ise bu izni kullanan talebenin, yani Salahaddin ağabeyin nasıl zarar ettiği ve hizmete zarar verdiği anlaşılmaktadır.

        Bu mektub kimin bilemedim. Ziya aynen Zübeyir gibi hayatını Nurlara, îmân hizmetine fadâkârâne verecek bir mâhiyette bilirim, dünya ile hususan kadınlarla evlenmek, alâkadar olup bağlanmaz zannederim. Selâhaddin Nurun bir kahramânı iken tezevvücü onu dünyâya esir eyledi ona ve Nurlara çok zarar oldu. Eğer Ziyânın dünya ile ve evlenmek ile alâkadar olmaya niyeti katî varsa nurun erkânlarıyla meşveret etmek ona lâzımdır. Ben bu mes’elede fikir beyan edemem, Ziyâ gibi bir Nur kahramânı dünya ile zincirlerle bağlanması hizmet-i Nuriye fetvâ vermesiyle olur.

Said Nursî (R. A.)

GAYR-İ MÜNTEŞİR EL YAZMA LAHİKA