Hz.Üstad’ın Hulusi Ağabey’e Gönderdiği Gayr-ı Münteşir Bir Mektub

Hz.Üstad’ın Hulusi Ağabey’e Gönderdiği Gayr-ı Münteşir Bir Mektub

285 no.lu me’ haz

(Hz.Üstad’ın Hulusi Ağabey’e gönderdiği bir mektub fotokopisi. Gayr-ı münteşir.)

        Âhiret kardeşim Hulusi Bey’e!

        Sizin gibi hakiki kardeşlerimle uzaklığın alâmeti olan mükâtebe, âdetim değil. Çünki manen beraberiz. Merak ettiğin mes’elelerin cevabı da sizin yanınızdaki Sözlerde vardır. Cenab-ı Hakk’a hamd ve şükür ediyorum ki, sizler gibi sadık bazı kardeş talebeleri bana vermiştir. Onlara nâfi’ olacak hakikatları, elbette sualinden evvel yetiştirmek vazifemdir.

        Beyan ettiğiniz bazı mes’elelerin bir kısmı, uzun bir bahis ister. Vakit de müsaid değil. Yalnız şu kadar size derim ki: Vazifem kendi ihtiyarımla değildir.Ben insanları unutup, nefsime müteveccih olmak için bir halette iken, ihtiyarım olmadan, bildiğiniz gibi istihdam olunuyorum. İnşâallah o hizmet nâfi’ olur. Şu zamanda imanı kurtarmak ve kemal-i imanı kazanmak ve sünnet-i seniyeye ittiba’ zamanıdır. Tarîkatların esası olan azimet ve takva, şu kesretli bid’atlar içinde yapmak pek müşkildir. Hem tarîkatta şu zamanda en eslemi, Yirmialtıncı Söz’ün âhirlerinde bir nebze yazılmıştır. Zannımca İmam-ı Rabbanî gibi zâtlar şimdi bulunsa idi, bütün kuvvetleriyle erkân-ı imanı ve esasat-ı İslâmiyenin takviyesine çalışacaklardı. İnşâallah başka vakit daha tafsilatı işiteceksin. Vakit müsaade etmiyor.

        Şimdi size Mi’raca dair bir söz yazıldı, arzu ettiğiniz için. Yoksa ben hasta idim. Halim müsaid değildi. Güzel, dikkatle okuyunuz, sonra nasıl bulduğunuzu bana yazınız. Çünki pek sür’atle müsvedde haletinde yazılmış, size gönderilmiştir. Hem Hakkı Efendi’ye, Şeyh Mustafa Efendi’ye, Hüseyin Efendi’ye selâm ve dua ederim, dualarını da isterim. Hakkı Efendi’ye de söyleyiniz ki, yangın hâdisesine merak etmesin. Çünki onun gibilerin harîk ile zayi’ olanların malı sadaka hükmündedir. Bâki Hüda’ya emanet olunuz.

Eddâî, âhiret kardeşiniz

Said Nursî