Take a fresh look at your lifestyle.

Said Tillovi (Özdemir)in Üstada Yazdığı Mektub

Üstadımız Bediüzzaman Said Nursi (r.a)

Said Tillovi (Özdemir)in Üstada Yazdığı Mektub

144 NO.LU ME’HAZ

 بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهُ

        Pek muhterem ve çok sevgili aziz üstadım Bediüzzaman Hazretleri!

        Evvelen: Sonsuz selâm ve hürmetlerimi takdim eder, mübarek ellerinizden öper, sıhhat, âfiyet ve muvaffakiyetinizi Ekrem-ül Ekremîn’den niyaz eylerim.

        Muhterem Üstadım! Sizleri hatırladığım zaman size olan aşk ve muhabbetimdenkalbim yanarak gözlerim yaşarıyor.Sizleri o kadar seviyor ve özlüyorum ki; Allah-u Teâlâ ve Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm’dan sonra siz bir tarafa bütün kâinat bir tarafa. Ve Risale-i Nur’uokudukça o kadar ona bağlanıyorum ki, bin tane canım olsa ona fedaya hazırlanarak bütün kâinata belki onsekiz bin âleme ilân ve neşretme aşk ve şevkiyle doluyorum.

        Saniyen: Hattâ bundan bir müddet evvel kat’î olarak karar verdim ki, Risale-i Nur’u bütün dünyaya ilân ve neşredeceğim. Hem gizli olarak değil, açıktan. Ve bu açığa çıkmaktan dolayı bütün maddî tehlikelere karşı hazırım.

        Kur’ana hizmet uğrunda, imanı kurtarma yolunda, aile ve çocuklarımı hakikî sahibleri olan Rezzak-ul Âlemîn’e bırakarak bu ulvi gaye uğrunda canımı fedaya hazırlanarak ve üstadım hazretleri gibi “Ecel birdir, tegayyür etmez” diyerek teşebbüse geçtim.

        Ve evvelce üçbin aded olarak bastırdığımız, Zübeyr kardeşimizin konferansına ve hem de üniversite beyannamesinin içine konulmak üzere, Risale-i Nur’un herkes tarafından okunması ve okutulması için âcizane olarak bir mukaddime yazdım. Ve memleketin her tarafına gidecek olan bu mukaddimeli konferans ve beyannamelerle, içinde Risale-i Nur’u okuma aşkı doğanların Risale-i Nur’u temin edebilmeleri için fakirhanenin adresini de ekledim. Ve dörtbin aded bastırdım. Dağıtmak üzere iken siz üstadım hazretlerini rüyada görerek bana istikbale ait sizce malûm olan bazı mühim beşaretler verdikten sonra ezanı yani ilânı benim okumamamı yani perde arkasında gizli kalmamı ikaz buyurdunuz ve o sırada Allahü Ekber nidalarının başkası tarafından okunmakta olduğunu duydum. Allah hayırlısını etsin. Bu ikazınız üzerine şimdilik perde arkasında kalıyorum. O adresleri keserek, bastırdığım mukaddimeleri kullanıyorum.

        Salisen: Şimdilik Diyanet’in raporu ile ilişik listeleri ve Afyon kararını ikibin aded mikdarında bastırıyoruz. Türkiye’nin bütün emniyet müdürlüklerine ve vilayet savcılıklarına inşâallah göndereceğiz. Tâ ki bu umumî beraetten her yer haberdar olup hiçbir yerde herhangi bir şekilde bir daha bir mahkeme açılmasın. Ve bütün kitabların tedkik edilmiş olduğu görülsün.

        Rabian: Buyurduğunuz gibi Eskişehir Yeşil Nur Matbaasında Gençlik Rehberi ile ve Hüccet-i İmaniyeler basılmak üzere. Hüccet-i İmaniyelerin bazılarını âcizane olarak yazıp, basılması için gönderdik.

        Hamisen: Hüsn-ü niyetinizin eseri olarak bana karşı gösterdiğiniz teveccühe hiçbir cihetle kendimi layık görmüyorum. Çünki mahlukatın en âcizi ve en zaifi benim. Fakat Cenab-ı Hak o kadar kudret, rahmet ve kerem sahibidir ki, mahlukatının en âcizine en büyük nimeti ihsan ederek, bir sineğe kartal sıfatları giydirerek Esma-i Hüsnasının yüksekliğini izhar eder. Onun rahmetinden her şey beklenir.

        Sadisen: Sevgili Üstadım! Bu âcizi layık olmadığı halde Ankara seyyar vaizliğine aldılar. Bir camide vaaz ediyorum. Allah-u Teala’ya ne kadar şükür etsem azdır. Mahlukatının en âcizine bu şekilde hiçbir kimseye nasib olmayan Risale-i Nur gibi en büyük bir nimeti ihsan etti. Risale-i Nur’u ezberleyerek cemaata vaaz ediyorum. Vakıa daha kendi nefsimi ıslah etmiş değilim ki, başkalarına vaaz edeyim. Fakat inşâallah himmetinizle ve Risale-i Nur dersleri sayesinde onu da ıslah edeceğimi Allah-u Teala’nın rahmetinden ümid ediyorum. Bütün vakitlerimi Risale-i Nur’a hasretmiş bulunuyorum. Onu ezberliyorum, onu yazıyorumve ona çalışıyorum. Fakat bu çalışmama engel olmağa çalışılıyor. İllâ dairede çalışacaksın yoksa seni şarka tahvil ettiririz diyorlar. Ben ise Risale-i Nur’a daha fazla sarılabilmek, istifade etmek ve ettirmek için dairede çalışmaya yanaşmıyorum. Her ne ise. İnşâallah duanız bereketiyle hayırlısı olur. Sevgili Üstadım, bazı fuzulî ve belki yanlış söz ve yazılarla sizi üzdüm ise acemiliğim ve âcizliğime vererek kusura bakmayınız.

        Tekrar olarak selâm ile ellerinizden öper, sıhhat, âfiyet ve muvaffakiyetinizi Feyyaz-ı Mutlak’tan diler, duanızı istirham eylerim.

Âciz ve kusurlu
Duanıza en çok muhtaç talebeniz Said Tillovî
Pederim size selâm ile ellerinizden öper, sıhhat, âfiyet ve selâmetinizi diler, dualarınızı rica eder


Yoruma kapalı.