GÜNCEL MESELELER

Kurban

KURBAN: Allah’ın rızasını kazanmağa sebep olan şey. Etleri, fakirlere parasız olarak dağıtılmak niyetiyle farz, vâcib veya sünnet olarak kesilen koyun, keçi, deve, sığır.. gibi hayvan. Muayyen bir vakitte, muayyen bir hayvanı ibâdet maksadıyla usûlüne uygun olarak kesme.Bir maksad uğrunda feda olma. Beylerin ve meliklerin yakınlarından olan kimse.   Sözlükte yaklaşmak anlamına gelen kurban, Allah’a yaklaşmayı Allah yolunda malların feda edilebileceğini, …

Devamı »

Kader Nedir ? Kader Değişir mi ?

Cenab-ı Hakk’ın kâinatta olmuş ve olacak her şeyin evsafını ve havassını ve sair geleceğini ve geçmişini ezelden bilip, levh-i mahfu­zunda takdiri ve yazması, yani takdir-i İlahî manalarındadır. Kader kelimesi (kadr) kökündendir. Kadr kökü ise, ayarlamak, kıymetini bil­mek, daraltmak, gücü yetmek, ölçülü ve maksada uygun muayyen şekil vermek ve muayyenlik gibi manalara gelir. Kadir: kudretli; makdur: kaderlenmiş; takdir: bir şeye kaderini …

Devamı »

Kıyamet Alametlerinden Duhan

…İmam-ı Ali (R.A.) onuncu mertebe-i ta’dadında onuncu sure olarak ve kıyamet ve leyle-i berata bakan وَبِسُورَةِ الدُّخَانِ فِيهَا سِرًّا قَدْ اُحْكِمَتْdeyip mana-yı işarîsiyle Onuncu Söz namında ve mertebesinde olan Haşir Risalesi’ne işaretle beraber o risalenin fevkalâde ehemmiyetini ve gayet muhkem olduğunu ve o zamanın dumanlı karanlıklarını izale eden bir leyle-i beratın bir kandili hükmünde bulunmasına ve haşir ve kıyametin bir …

Devamı »

Yılbaşı Kutlaması

Tevrat,İncil ve Zebur’un ibareleri; Kur’an gibi i’cazları olmadığından, hem mütemadiyen tercüme tercüme üstüne olduğundan, pek çok yabanî kelimeler içlerine karıştı. Hem müfessirlerin sözleri ve yanlış tevilleri, onların âyetleriyle iltibas edildi; hem bazı nâdanların ve bazı ehl-i garazın tahrifatı da ilâve edildi. Şu surette o kitablarda tahrifat, tağyirat çoğaldı. Hattâ Şeyh Rahmetullah-i Hindî (allâme-i meşhur) kütüb-ü sâbıkanın binler yerde tahrifatını, keşişlerine …

Devamı »

Risale-i Nur’lar Sadeleştirilemez

Bediüzzaman Said Nursi (R.A) hazretlerine, asrın ihtiyaçlarına binaen ilhamen yazdırılan Risale-i Nur eserleri, İmanî ve Kur’anî hakikatleri, aklî ve mantıkî bürhanlarla isbat eden bir tefsirdir. RİSALE-İ NUR’LAR SADELEŞTİRİLEMEZ Bediüzzaman Said Nursi (R.A) hazretlerine, asrın ihtiyaçlarına binaen ilhamen yazdırılan Risale-i Nur eserleri, İmanî ve Kur’anî hakikatleri, aklî ve mantıkî bürhanlarla isbat eden bir tefsirdir. Bu tefsir külliyatı, Kur’an-ı hâkimden aldığı feyz …

Devamı »

Siyasi Ehvenüşşer Ve Tercih Sebebi

…Hem Kur’an bizi siyasetten şiddetle men’etmiş. Evet Risale-i Nur’un vazifesi ise, hayat-ı ebediyeyi mahveden ve hayat-ı dünyeviyeyi de dehşetli bir zehire çeviren küfr-ü mutlaka karşı, imanî olan hakikatlarla gayet kat’î ve en mütemerrid zındık feylesofları dahi imana getiren kuvvetli bürhanlar ile Kur’ana hizmet etmektir. Onun için Risale-i Nur’u hiçbir şeye âlet edemeyiz. Şualar 349 p1 …Hem Kur’an bizi siyasetten şiddetle …

Devamı »

Risale-i Nur’da Geçen Ayet ve Hadis Mealleri

Kıymetli Nur talebesi ihvanlarımız için büyük bir titizlikle hazırlamış olduğumuz bu eser Risale-i Nur’da geçen ayet ve hadis meallerini, Arapça ve farsça ibareleri ihtiva etmektedir. Bununla Risale-i Nurun vazife-i kudsiyesine bir derece yardım edebilmeyi  ve ihvanlarımızın istifadesini kolaylaştırmayı  gaye edindik. Nurlardan istifade ve istifazenin ziyadeleşmesini temenni eder hayır dualarınızı rica ederiz. Beşeriyet neticesi olarak sudur edebilen hatalara nazar-ı musamaha ile …

Devamı »