Take a fresh look at your lifestyle.
Tarama Kategorisi

GÜNCEL MESELELER

Risale-i Nur’ dan Güncel Meseleler – Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri

Kıyamet Alametlerinden Duhan

…İmam-ı Ali (R.A.) onuncu mertebe-i ta'dadında onuncu sure olarak ve kıyamet ve leyle-i berata bakan وَبِسُورَةِ الدُّخَانِ فِيهَا سِرًّا قَدْ اُحْكِمَتْdeyip mana-yı işarîsiyle Onuncu Söz namında ve mertebesinde olan Haşir Risalesi'ne…

Zina

…. bir vakıa-i hayaliyede, şöyle bir temsilde gördüm ki: Ben büyük bir şehre giriyorum. Baktım ki, o şehirde büyük saraylar var. Bazı sarayların kapısına bakıyorum, gayet şenlik, parlak bir tiyatro gibi nazar-ı dikkati celbeder, herkesi…

Leyle-i Kadr

08.05.2021 aksami mubarek Kadir gecesi özel dersi …İnsanlarda (veli), cum'ada (dakika-i icabe), ramazanda (leyle-i kadir), esma-ül hüsnada (ism-i a'zam), ömürde (ecel) meçhul kaldıkça,sair efrad dahi kıymetdar kalır, ehemmiyet…

Meal Okuma Hakkında

Risale-i Nur yani Nurcular her meselelerini Risale-i Nur’dan görürler vegösterirlerve ordaki Kur’anî hükümlere bağlı kalırlar.Bu sabit kaidemiz icabınca bu mevzuyu da Risale-i Nur’dan araştıracağız.Risale-i Nur’da, Kur’an ve hadis tercüme…

Latin harfleriyle Kur’an okumak caiz midir?

Latin harfleriyle Kur’an okumak caiz midir? Kur'anı Türkçe Okumak Caiz midir? Kur'anı öğrenmek için ders almağa çalışıyorsunuz. Sizin bildiğiniz yeni harfte noksanlar olduğu için, mümkün oldukça yeni harften okunmamak lâzım gelir.…

Siyasi Ehvenüşşer Ve Tercih Sebebi

...Hem Kur'an bizi siyasetten şiddetle men'etmiş. Evet Risale-i Nur'un vazifesi ise, hayat-ı ebediyeyi mahveden ve hayat-ı dünyeviyeyi de dehşetli bir zehire çeviren küfr-ü mutlaka karşı, imanî olan hakikatlarla gayet kat'î ve en mütemerrid…

İzdivac ve Refika-i Hayat Meselesi-1

İzdivac meselesi, günümüz insanının çokça medar-ı bahs ettiği ve bütün himmet ve gayretiyle ona çalıştığı mesailin başında gelmektedir. Şimdiye kadar bu mevzuu ele alan eserlerin büyük bir kısmı, yanlızca evliliği teşvik eden ehadis-i…

Cübbeli Ahmed Hocaya Risale-i Nur’dan Cevaplar 4

3- Risale-i Nur’da gayr-i Müslimlerin de “şehit” olabileceği ifadesinin geçtiğini ve bu düşüncenin ehl-i sünnete muhalif olduğu iddiası  Cevap:  Mezkür iddiaya ait cevaba geçmeden evvel ehl-i tahkik olmayan insanlar tarafından “acaba…

Cübbeli Ahmed Hocaya Risale-i Nur’dan Cevaplar 2

     Risale-i Nur’un dili ağır olup anlaşılması müşküldür.   Cevap:   Risale-i Nur külliyatında mezkur iddiaya cevap mahiyetinde olan hayli izahat vardır. Numune olarak birkaçını şöyle sıralayabiliriz; Risale-i Nur’un dili ağır olup

Hanımlarda Tesettürün Şerî Ölçüleri

“ Ey o Peygamber! Zevcelerine ve kızlarına ve mü'minlerin kadınlarına hep söyle: cilbâblarından üzerlerini sıkı örtsünler, bu onların tanınmalarına, tanınıp da eza edilmemelerine en elverişli olandır, bununla beraber Allah bir gafûr rahîm…

Müctehid Bahsi

İctihadın, lügat manası güç, takat ve çaba anlamına gelen "cehd" kökünden "iftial" vezninde olup, bir şeyi elde etmek için olanca gücünü harcamak demektir. İstilahı manada İctihad, Kur'ân-ı kerîmde ve hadîs-i şerîflerde sarîh ve açık…

İzdivac ve Refika-i Hayat Meselesi-2

Hem refika-i hayatını, rahmet-i İlâhiyyenin mûnis, lâtif bir hediyesi olduğu cihetiyle sev ve muhabbet et. Fakat çabuk bozulan hüsn-ü suretine muhabbetini bağlama.  Sözler 639 p son İZDİVAC VE REFİKA-İ HAYAT MESELESİ  BÖLÜM-2

Kur’an-ı Kerim’i dinleme adabı

Eğer Kur'an okunurken, namazın, tesbihatın tetimmesi ise, kıbleye karşı duranlar vaziyetlerini bozmamak evlâdır. Yalnız müezzinin önündeki adam erkasını çevirsin, yahut çekilsin.  Eğer Kur'an müstakil olarak okunursa, okuyana karşı…

Cübbeli Ahmed Hocaya Risale-i Nur’dan Cevaplar 3

2- Risale-i Nur bir tefsir değildir.  Cevap:  Derlememizin başında  arz ettiğimiz vecihle bu neşriyat, münekkid zata Risale-i Nur’ların bir cevabı olması hasebiyle biz de bu mes’eleyi  asıl söz sahibi olan Risale-i Nur’lara sorduk.Hayli…