Site rengi

Tasarım

Geniş
Kutulu
Risale-i Nur
Risale-i Nur Dersleri, Bediüzzaman Said Nursi, Nura Sadakat

Risalei Nurdan Fıkhi Tespitler

Aliköy’de Alevîler çok olduğunu ve bir kısmı Râfızîliğe kadar gidebilmesi nazarıyla, onların en fenası da, münafık hakikatına dâhil...
Asker neferatı siyasete karışmaz. Yeniçeriler şahiddir. Siz Şeriat dersiniz, halbuki Şeriata muhalefet ediyorsunuz ve lekedar...
Evet hastalıkların bir kısmı var ki; eğer ölümle neticelense, manevî şehid hükmünde şehadet gibi bir velayet...
…mesail-i imaniyenin münakaşa suretinde bahsi caiz değildir. Mektubat 42 …dakik mesail-i imaniyeyi, mizansız mücadele suretinde...
Mekkiye sureleriyle Medeniye sureleri belâgat noktasında ve i’caz cihetinde ve tafsil ve icmal vechinde birbirinden...
İ’lem! Kavaid-i usûliyedendir ki: Bir mes’ele hakkında isbat edenin sözü nefyedenin sözüne müreccahtır. Çünki isbat edenin yardımcıları var,...
Medar-ı münakaşa olmuş bir meselede söz sahibi o meselede mehareti olandır Bir fennin veya bir...
Denildi ki: “Fatiha ve Yâsin ve hatm-i Kur’anî gibi okunan virdler, kudsî şeyler, bazan hadsiz ölmüş...
…hadîste: “Âhirzamanda dehşetli bir şahıs sabah kalkar, alnında (Hâzâ kâfir) yazılmış bulunur.” diye hadîs var(*) deyip...
Bu gece evrad ile meşgul olurken nöbetçiler ve başkalar işitiyorlardı. Kalbime geldi ki: Acaba bu izhar, sevabını...
Hayvanatın ruhları dahi bâkidir, kıyamette yalnız cesedleri fena bulur. Barla Lahikası 258 Hayvanların ruhları bâki kalacağı ve Hüdhüd-ü...
Kutuplarda Namaz ve Oruç “Şeriatta vardır: Bir vakitte beş vaktin namazı kılınır. Hem de bir kavim...
Korku Namazı (Salât-ı Havf) Korku namazı: İnsanı helakete sürükleme ihtimali kuvvetli olan; düşman saldırısı, yangın,...
Ubudiyete sebep dünyevi semerat ve fevaid değildir Ubudiyet, emr-i İlahîye ve rıza-yı İlahîye bakar. Ubudiyetin dâîsi...
Gıyaben cenaze namazı kılmak caizdir …-nakl-i sahih-i kat’î ile- imana gelen Habeş Meliki olan Necaşî,...
Arzın kürevi oluşu ve Namazlarda şart olan İstikbal-i Kıble Sual: Küre-i Arz’ın kürevî olduğuna dair bir...
…Ramazanda mescide gidemedim. Bazan yalnız namazımı kıldım. Cemaatle kılınan namazın yirmibeş sevabından ve hayrından(*) mahrum...
Kasr-ı Namaz (Seferde Namazın Kısaltılması) Bir hükmün hikmeti ayrıdır, illeti ayrıdır. Hikmet ve maslahat ise;...