Take a fresh look at your lifestyle.

Kadınlar

Kadınlar 09.03.07         ( Kâinatın bütün zerratı -müctemian ve münferiden- lisan-ı acz ve fakr ile vücub-u vücud ve vahdetine şehadet ettikleri Sâni'-i Hakîme hamdler, senalar, şükürler olsun. Ve kâinatın tılsımını açıp, âyâtını…

Sadakat

Sadakat         SADAKAT: Bir kimseye Allah için kalben bağlılık, Vefadarlık. *Bir mesleğin dustur ve kaidelerine hiç tasarruf etmeden ve tereddütsüz olarakbağlılık. Dustur ve tavsiyeleri tasarrauf etmeden aynen kabul edip bilfiil…

İlm-i cifre anahtar olacak bir ders

İlm-i Cifre Anahtar Olacak Bir Ders (Gayr-i Münteşir)         ÜÇÜNCÜ SUALİNİZ: İlm-i cifre anahtar olacak bir ders istiyorsunuz.         Elcevap: Biz kendi arzu ve tedbirimizle bu hizmette bulunmuyoruz. İhtiyârımızın fevkinde,…

Tüm Osmanlıca Dosyalar

Osmanlıca Dosyalar      İçerisindekiler     9.Söz 14.Söz 15.Söz 26.Söz 29.Söz 30.Söz 31.Söz Küçük Sözler Gençlik Rehberi 23. Lem'a İndirmek İçin Tıklayınız...

Türkiye Dâr-ül Harb midir?

Türkiye Dâr-ül Harb midir?         l...ecnebi diyarına, lisan-ı şeriatta "Dâr-ı Harb" denilir. Dâr-ı Harbde çok şeylere cevaz olabilir(*) ki, "Diyar-ı İslâm"da mesağ olamaz.         Hem Firengistan diyarı, Hristiyan şevketi…

Hayr-ı kesîr için, şerr-i kalil kabul edilir

Hayr-ı kesîr için, şerr-i kalil kabul edilir         Hayr-ı kesîr için, şerr-i kalil kabul edilir. Eğer şerr-i kalil olmamak için, hayr-ı kesîri intac eden bir şer terkedilse; o vakit şerr-i kesîr irtikâb edilmiş olur. Meselâ: Cihada…

Mekki ve Medeni Sureler Hakkında

Mekki ve Medeni Sureler Hakkında Mekkiye sureleriyle Medeniye sureleri belâgat noktasında ve i'caz cihetinde ve tafsil ve icmal vechinde birbirinden ayrı olmasının sırr-ı hikmeti         Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan'ın Mekkiye…

Muhtasar Tarihçe-i Hayatı-1

Muhtasar Tarihçe-i Hayatı - 1         Üstadın hayatı, külli hizmeti noktasından topluca iki büyük safha arzetmektedir.      Birincisi : Doğuşundan itibaren tahsil hayatı, Van'daki ikameti, İstanbula gelişi, siyasî hayatı, seyahatleri,…

Dinde Zorluk Var mıdır?

Dinde Zorluk Var mıdır?         Dinde harec yoktur.  لاَ حَرَجَ فِى الدِّينِ   Madem dört mezheb haktır. Madem istiğfara müncer olan derk-i kusur ise, gurura müncer olan hüsn-ü amelin rü'yetine -böyle vesveseli adama- müreccahtır. Yani…

Sebep Olan Yapan Gibidir

Sebep Olan Yapan Gibidir         Âhirzamanda bir şahsın hatiat ve günahlarının gayet dehşetli bir yekûn teşkil ettiğine dair rivayetler vardır.(*) Eskide acaba âdi bir adam, binler adam kadar günah işleyebilir mi ve o âhirzamanda…

DERSHANE HİZMETLERİ ESASI

DERSHANE HİZMETLERİ ESASI         Üstadımız on sene evvel işaret ve büyük menfaatini beyan ettiği Nur medreselerinin şimdi bu zamanda açılma işi, tam tahakkuk safhasına girmiş bulunuyor...         Üstadımız, Barla'daki dokuz senelik…

Hanımdan Sahabe Olur mu?

Hanımdan Sahabe Olur mu?         ASHÂB : Peygamber Efendimize iman ederek O'nu gören ve müslüman olarak ölen kimseler.         Lügat itibariyle ashab, arkadaş manasına gelen "sâhib" kelimesinin çoğuludur. İslâm ıstılâhında "Hz.…